Η πολιτική προστασία είναι η προστασία των ανθρώπων και των κοινοτήτων από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η πολιτική προστασία περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις των καταστροφών και παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι καταστροφές μπορεί να είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές, πυρηνικές και άλλου είδους.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας είναι σημαντικός και οι αρμοδιότητες είναι οι παρακάτω:

 • Καταγραφή αναγκών (σίτιση ένδυση στέγαση φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης)
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πληθυσμού
 • Καταγραφή πληγέντων
 • Υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική στους πληγέντες
 • Ενημέρωση για τα λοιμώδη νοσήματα που προκύπτουν από ακραία φαινόμενα όπως πχ αυτή η πλημμύρα και μέτρα πρόληψης έναντι αυτών.
 • Εκπαίδευση στους εργαζόμενους για τη σωστή χρήση των ΜΑΠ( Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • Διασύνδεση των υπηρεσιών ,συνοδεία σε νοσοκομεία κέντρα υγείας κ.α των πληγέντων και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων .
 • Συνεργασία και συνεννόηση με το ΕΚΑΒ για λόγους συντονισμού και αλληλοεπικαλύψεων.
 • Προμήθεια φαρμάκων και επίβλεψη για την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής.
 • Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής και ενημέρωσης των πληγέντων για οτιδήποτε θέμα τους αφορά ως αντίκτυπο της καταστροφής που υπέστησαν (πληροφόρηση για θέματα υγείας ,επιδόματα ,κλπ)σε συνεργασία με οικείους δήμους.
 • Έλεγχος τήρησης των κανόνων υγιεινής στα σημεία που θα παραμείνουν μέχρι την αποκατάστασή τους(διαχείρισης και αποκομιδής στερεών ,λυμάτων και υγρών αποβλήτων)
 • Προστασία πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεση σε ερπετά και αρθρόποδα κλπ,έλεγχος συστημάτων κλιματισμού και αερισμού)
 • Μέριμνα για Απολυμάνσεις, εντομοκτονίες
 • Εμβολιαστική κάλυψη των πληγέντων και ιδιαίτερα των παιδιών και χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής.
 • Συνεργασία με εθελοντές για σωστό συντονισμό δράσεων
 • Εφαρμογή Α Βοηθειών

Η συμμετοχή στα τμήματα πολιτικής προστασίας των δήμων των περιφερειών στις επιτροπές πολιτικής προστασίας  για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τα ΕΚΤΑΚΤΑ φαινόμενα (προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις)ειδικότερα όπου απαιτείται είσοδος σε κατοικίες για την καταγραφή ζημιών ,  προβλημάτων υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, είναι από τους λίγους επαγγελματίες υγείας που έχουν εκπαιδευτεί στις κατ΄οικον επισκέψεις. (Είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων η σύσταση επιτροπών).

#########