“SHAPING THE FUTURE OF
HEALTHCARE IN GREECE
”From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision”Can pharmaceutical companies contribute towards a win-win situation in healthcare delivery?

 

Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Ο

τίτλος του συνεδρίου είναι επίκαιρος και

ενδεικτικός της σημερινής πραγματικότητας

“Shaping the Future of Healthcare in Greece:

from past weaknesses and present challenges

to a new vision”. Το μήνυμα του συνεδρίου

είναι ξεκάθαρο. Μέσα στη δίνη των

δραματικών εξελίξεων και οικονομικών

ανακατατάξεων πρέπει να αποκόψουμε τον

ομφάλιο λώρο που μας συνδέει με

παρωχημένες πρακτικές, νοοτροπίες και

ιδεολογικά taboo του παρελθόντος και να

αδράξουμε την ευκαιρία για σημαντικές

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας.

Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των

περιστάσεων. Η κοινωνία που υπηρετούμε

απαιτεί αξιοπιστία και ειλικρίνεια από τους

κοινωνικούς εταίρους.

Ο ΣΦΕΕ όχι μόνο υποστηρίζει την υλοποίηση

κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού του

συστήματος υγείας, αλλά ταυτόχρονα έχει

κάνει προτάσεις για την υλοποίηση των

σημαντικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο

χώρο αυτό. Η Πολιτεία και οι φαρμακευτικές

επιχειρήσεις στηρίζουν τους κοινούς στόχους:

την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα

φάρμακα, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την

επάρκεια φαρμάκων στην αγορά.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΦΕΕ έχει

προτείνει στην Πολιτεία ένα νέο υπόδειγμα

συνεργασίας το οποίο μπορεί να αποτελέσει το

μοντέλο για όλους τους τομείς της οικονομικής

δραστηριότητας. Το νέο υπόδειγμα εδράζεται

στην αντίληψη ότι κάθε πρόταση, κάθε

ευφυής και έξυπνη λύση πρέπει να είναι

ωφέλιμη για όλους (win-win). Mεν έχουμε την

πολυτέλεια να φτιάχνουμε κάτι

καταστρέφοντας κάτι άλλο.

 

Όλες οι λύσεις πρέπει να παράγουν αξία

για όλους εμπλεκομένους, διαφορετικά

θα προκύψουν πιο δυσεπίλυτα

προβλήματα.

Η Υγεία αποτελεί επένδυση για μία χώρα και

όχι δαπάνη. Το φάρμακο μπορεί να αποτελέσει

εργαλείο συγκράτησης των δαπανών υγείας

μέσω της μείωσης δαπανών σε άλλα μέρη του

συστήματος (αποφυγή εγχειρήσεων, μείωση

νοσοκομειακής δαπάνης, αποασυλοποίηση κλπ

κλπ).

Προτείνουμε ένα τρίπτυχο εξόδου από την

κρίση. Πρώτος πυλώνας, η διαρκής

διαβούλευση της Πολιτείας με τους

φορείς για την αναζήτηση των βελτίστων

πρακτικών και τη λήψη λειτουργικών και

βιωσίμων αποφάσεων και «έξυπνων»

λύσεων.

Λύσεων, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο

δεοντολογικών αρχών που χαρακτηρίζουν και

εμπνέουν τις πράξεις της Πολιτείας και των

επιχειρήσεων. Έξυπνων λύσεων που

πραγματικά συμβάλουν στην αποδοτικότητα

του συστήματος υγείας και όχι λύσεων με

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και

προσωρινής προοπτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία οφείλει να

αντιληφθεί ότι η φαρμακευτική αγορά δεν

αντέχει άλλες μειώσεις τιμών. Οι

φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν

άλλον οικονομικό στραγγαλισμό ούτε μπορούν

να παραμείνουν βιώσιμες, όταν η Πολιτεία δεν

εξοφλεί τις υποχρεώσεις της προς αυτές, παρά

μόνο νομοθετεί υποχρεωτικές εκπτώσεις και

επιστροφές χρηματικών ποσών τη στιγμή που,

η Ελλάδα έχει τιμές φαρμάκων από τις

χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

 

Ο ΣΦΕΕ στηρίζει τον εξορθολογισμό της

φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών

υγείας γενικότερα. Σε καμία περίπτωση όμως ο

στόχος αυτός, δεν επιτυγχάνεται με τη

θεσμοθέτηση πρόσθετων μέτρων, όπως η

λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων που

θα προκαλέσει περαιτέρω συμπίεση των τιμών

και υποκατάσταση παλαιών, φθηνών και

καταξιωμένων φαρμάκων από νεότερα και

ακριβότερα εκτοξεύοντας αντί να μειώσει τη

φαρμακευτική δαπάνη.

Xεύτερον, προώθηση της ανάπτυξης.

Σήμερα με την ασκούμενη πρακτική της

κατάργησης του προστατευτισμού και

απελευθέρωσης της αγοράς παρεμβαίνουμε

στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.

Η έξοδος, όμως, από την κρίση δεν θα

επιτευχθεί με την απομόνωση στα

«καταφύγια» που κάθε κλάδος και κάθε

επιχείρηση έχει οικοδομήσει. Θέλουμε το

κράτος να στέκεται δίπλα μας.

Να προάγει την επιχειρηματικότητα, την

ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων

που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας. Να

δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις

ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κέντρο

ενίσχυσης της καινοτομίας και κόμβο στην

έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων.

Τρίτον, η διαφάνεια και η χρηστή

διαχείριση των οικονομικών της υγείας. Η

σπατάλη και η κακοδιαχείριση λόγω της

ελλείψεως μηχανοργανώσεως και τεχνολογικού

εκσυγχρονισμού του συνόλου του συστήματος

υγείας πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν.

Σήμερα η Πολιτεία παίρνει αποφάσεις σχεδόν

στα τυφλά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα

προσβάσεως σε αξιόπιστη πληροφόρηση και

στοιχεία, χωρίς ένα σοβαρό επιχειρησιακό

σχέδιο.

Ο ΣΦΕΕ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, έχει

καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις

ότι απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιτευχθεί

ο εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης

υγείας είναι η ολοκλήρωση της

μηχανοργάνωσης και ο έλεγχος του

συστήματος υγείας, η ηλεκτρονική

συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική κάρτα και το

ιστορικό ασθενούς, τα διαγνωστικά και

θεραπευτικά πρωτόκολλα και η ηλεκτρονική

παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου

διανομής.

Όλα αυτά θα καταπολεμήσουν τη διαχειριστική

αδυναμία και τη σπατάλη στο δημόσιο,

διασφαλίζοντας εξοικονόμηση σημαντικών

πόρων για το εθνικό σύστημα υγείας και τη

δημόσια κοινωνική ασφάλιση και

επιτυγχάνοντας τη χρηστή διαχείριση των

δημοσίων οικονομικών της υγείας. Κάθε ημέρα

καθυστέρησης είναι σε βάρος του ασθενή, της

δημόσιας υγείας και των οικονομικών της.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στο

μνημόνιο και τους στόχους του όσον αφορά

στο φάρμακο. Πιστεύουμε καταρχήν ότι θα

πρέπει να υπάρξει μία ομάδα εργασίας

ανάμεσα στο κράτος και τις φαρμακευτικές

επιχειρήσεις, η οποία θα εξειδικεύσει τα μέτρα

που στόχο έχουν τη μείωση της

φαρμακευτικής δαπάνης και θα

διαπραγματευτεί ένα πιο αποδοτικό πακέτο

μέτρων.

Πιστεύουμε επίσης ότι, τα ποσοστά-στόχοι, ως

προς το ΑΕΠ που αφορούν στη συγκράτηση

της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης θα

πρέπει να είναι πάντα προσαρμοσμένα στον

οικονομικό κύκλο, διαφορετικά οι

εφαρμοζόμενες πολιτικές θα είναι

αντιπαραγωγικές και θα δυσχεραίνουν την

πρόσβαση των πολιτών σε φαρμακευτική

περίθαλψη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Εν κατακλείδι, ειλικρινής διάλογος, σαφείς

κανόνες και διαφάνεια, εποικοδομητική

συνεργασία στη λήψη αποφάσεων και

προσήλωση στην ανάπτυξη αποτελούν τη

συνταγή, ώστε η Πολιτεία και οι

φαρμακευτικές επιχειρήσεις να επιτύχουν τον

κοινό τους στόχο.

Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία να δείξει

εμπιστοσύνη στον επιχειρηματικό κόσμο, να

απελευθερώσει την οικονομία και να άρει την

πολυνομία. Λύσεις υπάρχουν. Mοκιμασμένα και

επιτυχημένα μοντέλα λειτουργίας του

ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υιοθετηθούν από

το δημόσιο τομέα, προκειμένου ο δεύτερος να

αποτελέσει μέρος της λύσης του

δημοσιονομικού προβλήματος και όχι μέρος

του προβλήματος.

Η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα του

δημόσιου τομέα είναι προς το συμφέρον όλων

μας. Είναι προς το συμφέρον του δημόσιου

τομέα να τείνει ώτα ευήκοα στις προτάσεις και

λύσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συμβάλουμε

με όλες μας τις δυνάμεις για την ανάκαμψη της

χώρας και την κοινωνική ευημερία. Την κρίση

τη βλέπουμε ως ευκαιρία. Τον τομέα της

Υγείας ως χώρο ανάπτυξης και

μεταρρυθμίσεων. Την Πολιτεία ως σύμμαχο. Η

ευκαιρία είναι μοναδική. Θα κερδίσουμε το

στοίχημα προς όφελος όλων.

#########