Επιστολή απέστειλε ο ΙΣΑ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Β. Πλαγιαννάκο και την Αντιπρόεδρο κ. Θ.Καρποδίνη, με την οποία συνηγορεί στην άποψη ότι η εξέταση της μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 πρέπει να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, όμως η προαναφερθείσα αποζημίωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με ξεχωριστό κωδικό, στον οποίο δεν θα επιβάλλεται claw back και rebate και βέβαια να τεθεί εκτός του κλειστού προϋπολογισμού των εργαστηριακών εξετάσεων.