Οι υπογράψαντες το «μνημόνιο συνεργασίας» καλείσθε στη μηνιαία τακτική μας συνάντηση στις 21/1/11, ώρα 15:30, στο κτίριο του ΥΥΚΑ επί της Κηφισίας, με θέματα:
1) ολοκλήρωση δημοσίευσης ισολογισμών 2009 (αντίγραφο εφημερίδας),
2) πλήρης – περιληπτική αναφορά εισπράξεων και πληρωμών 2010 (ανά έτος 2007-9 και μήνα 2010), μιας σελίδας από εσάς,
3) ολοκλήρωση λογιστικοποίησης απογραφών 31/12/10 (προσκόμιση πίνακα που σας απεστάλη και υπόκειται σε αναθεώρηση),
4) ολοκλήρωση αρχικού κλεισίματος οικονομικού (ταμειακού) απολογισμού 2010 (προσκόμιση πίνακα αντίστοιχου με 2009)

,
5) ολοκλήρωση μηχανογραφημένης (λογιστικοποιημένης) ενιαίας κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων πρωτοτύπων / γεννοσήμων (πιστοποίηση ανάλογης παρακολούθησης Διοικητή ή Αν. Διοικητή από 1/1/11),
6) πιστοποίηση έναρξης (1/1/11) μηχανογραφημένης παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2011 από Διοικητή ή Αν. Διοικητή ή Προϊστάμενο ΔΟΥ (με διπλογραφικό – λογαριασμούς τάξεως και υποχρεώσεις ΓΛΚ), με βάση τη τελευταία έγκριση ΚΕΣΥΠΕ (πίνακες 1.Α και 2) και πιστοποίηση από σας της κατάθεσης ανάλογου αναλυτικότερου προϋπολογισμού (εγγραφές στις ομάδες 02. έξοδα και 06. έσοδα, καθώς και το δημόσιο λογιστικό),
7) καθημερινή ηλεκτρονική παρακολούθηση αγορών – αναλώσεων – αποθεμάτων αναλωσίμων υλικών και φαρμάκων, κατά αποθηκευτικό χώρο, με τη χρήση ατομικού συνταγολογίου στα φάρμακα και τα χρεούμενα υλικά (ενημέρωση βάσης δεδομένων ΕΠΥ κατ΄ είδος και κλινική), με ταυτόχρονη ενημέρωση της γεν. λογιστικής,
8) ολοκλήρωση υποβολής όλων των λογαριασμών νοσηλίων που πραγματοποιήθηκαν έως 31/12/10 προς ασφαλιστικά ταμεία και ενημέρωση της γενικής λογιστικής (πιστοποίησή σας),
9) εγκεκριμένη συμφωνία μηχανογραφικής (και πιθανόν και λογιστικής) παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας οικονομικής διαχείρισης του νοσοκομείου (και των Κ.Υ.), τουλάχιστον έως 31/3/11, με την παρακολούθηση όλων των υποσυστημάτων και την έκδοση των μηνιαίων στοιχείων προς ΔΥΠε και ΥΥΚΑ (έγγραφο πιστοποίησης των Διοικητών ή Αν. Διοικητών), με βάση τη νέα web εφαρμογή ESY.mini.net,
10) πιστοποίηση προκήρυξης όλων των διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2010, κατακύρωσης της πλειοψηφίας αυτών (ιδιαίτερα των εξωτερικών υπηρεσιών και ΒΙΤ του ΕΣΠΑ) και εφαρμογής συμφωνιών – πλαισίου κεντρικών διαγωνισμών και παρατηρητηρίου ΕΠΥ.
Εκτός των ανωτέρω δέκα (10) στόχων 2010 και α΄ 3μήνου 2011, που αφορούν κυρίως το οικονομικό – μηχανογραφικό μέρος, τακτοποιείστε και ενημερώστε σχετικά για την εξέλιξη των προσλήψεων (γιατρών και λοιπού προσωπικού), την ολοήμερη λειτουργία, τις εφημερίες, το ΕΣΠΑ με έμφαση τη βελτίωση των υποδομών – τα Κ.Υ. – τα ψυχιατρικά, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Η προσκόμιση των στοιχείων και η εποπτεία της αξιολόγησής τους εναπόκειται στον υπογράφοντα το μνημόνιο συνεργασίας Διοικητή ή Αν. Διοικητή ΥΠε (ανά ομάδα νοσοκομείων).

 

#########