Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

 

 

Η πράξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τρεις κυρίως λόγους με δεδομένο ότι η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.2466/2010):

1.       Βρίσκεται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης από τη στιγμή που μειώνει περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων κατά παράβαση του Ν.Δ. 96/73, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2.      Καθιερώνει ενιαία κατηγορία φαρμάκων αποτελούμενη από πρωτότυπα και αντίγραφα, ενώ ο εξουσιοδοτικός νόμος διαχωρίζει σαφώς τις δύο κατηγορίες.

3.      Προσκρούει και παραβιάζει στην Κοινοτική Οδηγία 89/105, η οποία προβλέπει ότι κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός φαρμάκου από τον κατάλογο, που καλύπτεται από το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

 

Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται από την Υπουργική Απόφαση είναι ασαφή, υποκειμενικά, πυροδοτούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προάγουν την αδιαφάνεια και διαμορφώνουν κλίμα αντιπαράθεσης.

 

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του ΣτΕ.

#########