Για το 7μηνο του 2011

  • 103 εκατ. € στην εξωνοσοκομειακή αγορά
  • 28 εκατ.€

Τα ποσά αναφέρονται σε μειώσεις τιμών που προήλθαν από την μείωση του χονδρεμπορικού κέρδους από 7,8%σε 5,4%.
Θα ακολουθήσει τον Ιούνιο το δεύτερο Δελτίο Τιμών, στο οποίο θα γίνει συνολική ανακοστολόγηση όλων των κυκλοφορούντων φαρμάκων.

#########