27.6 C
Athens
Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
Αρχική Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Εκκλησία της Ελλάδος επισφράγισαν την μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία τους ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÅÑÕÈÑÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÊÏ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÓÕÍÕÐÁÑÎÉÓ /×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÅÑÕÈÑÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÊÏ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÓÕÍÕÐÁÑÎÉÓ /×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ