Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων με γενικότερη θεματολογία: «ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-ΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ».
Σκοπός τους είναι η πληροφόρηση των φυσικοθεραπευτών αλλά και των ια-τρών για τους νεότερους τομείς εφαρμογών της φυσικοθεραπευτικής επι-στήμης.
Η 3η επιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 8/3/2014 στο Δώμα του Νοσοκομείου και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διε-θνούς Οργανισμού Φυσικοθεραπευτών για την υγεία των γυναικών (IOPTWH), αναγνωρισμένη σαν υποομάδα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (W.C.P.T) και συνδιοργανώνεται με το Π.Τ Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές, ειδικευ-μένοι ιατροί καθώς και οι φοιτητές των σχολών, όπως επίσης και ειδικευόμενοι ιατροί. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων οι 250.
Οι αιτήσεις θα αποσταλούν υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύ-θυνση: stavros.stathopoulos@yahoo.gr, αναγράφοντας τουλάχιστον
•       Ονοματεπώνυμο
•       Ιδιότητα
•       Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας
•       Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Το κόστος συμμετοχής είναι μηδενικό για όλους .
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής:
κ. Σταύρο Αθ. Σταθόπουλο, Φυσικοθεραπευτή, Υπεύθ. κλάδου Φυσικοθερα-πευτών, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Δ/ντη & καθ. Μεταπτυχιακών Προγραμμά-των Επιμόρφωσης, Παν/μίου “G. Marconi” Ρώμης, Ιταλία Προσωπικό κινητό τηλ. 693 6101228 (μόνον για τους συντάκτες υγειονομικού ενδιαφέροντος)

#########