Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Πολιτεία και ο ΣΦΕΕ μοιράζονται κοινούς στόχους. Δηλαδή, άμεση πρόσβαση κάθε πολίτη σε φαρμακευτική θεραπεία η οποία είναι αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος και πληροί τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας. Ταυτόχρονα, διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος δημόσιας  κοινωνικής ασφάλισης και επάρκεια φαρμάκων στην αγορά.

 

Ο ΣΦΕΕ προτείνει στην Πολιτεία ένα νέο υπόδειγμα συνεργασίας το οποίο μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το νέο υπόδειγμα εδράζεται στην αντίληψη ότι κάθε πρόταση, κάθε ευφυής και έξυπνη λύση είναι επωφελής για όλους (win-win).

#########