Στα γραφεία του ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ  κ. Γ. Πατούλη  με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθ.  Μπακαλέξη.

 

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκ μέρους του ΙΣΑ ο ταμίας κ. Φ. Πατσουράκος και η προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας κ. Ε. Παπαευαγγέλου  ενώ εκ μέρους του ΕΦΚΑ ο Υποδιοικητής κ. Δ. Τσακίρης.

 

 

Στο πλαίσιο της συνάντησής αυτής ετέθησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

 

  1. Η ανάγκη άμεσης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ, ιδία ενόψει της με βάση διάταξη νόμου καταληκτικής ημερομηνίας της 30.6.2017. Λόγω επιφυλάξεων του κ. Διοικητή του ΕΦΚΑ για το κατά πόσο αυτό θα καταστεί εφικτό γνωστοποιήθηκε ότι ο ΙΣΑ για λόγους διασφάλισης των αμοιβών των ιατρών  θα ζητήσει την παράταση της ως άνω προθεσμίας με νομοθετική ρύθμιση.

 

  1. Το γεγονός ότι σε πολλούς ιατρούς ιδίως Πανεπιστημιακούς και Στρατιωτικούς δεν έχει αναρτηθεί από την 1.1.2017 έως σήμερα  η οφειλή τους προς στον ΕΦΚΑ διότι η εγγραφή τους στο ΤΣΑΥ ήταν προαιρετική. Ζητήθηκε να λυθεί το πρόβλημα και φυσικά να μην επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις οι ιατροί αφού δεν είναι  δική τους η ευθύνη (σχετ. και το από 19.4.2017 έγγραφο του ΙΣΑ).

 

  1. Συζητήθηκε ακόμη το αίτημα που έχει υποβληθεί στο ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων από τον ΕΟΠΥΥ να έχει τουλάχιστον εξάμηνη διάρκεια.

 

  1. Τέλος συζητήθηκε το γεγονός ότι ιατροί που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και έχουν υποβάλει αίτημα απαλλαγής τους από το 50% των εισφορών τους, όπως κατά νόμο δικαιούνται, δεν έχουν μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ενημέρωση για το χρόνο που θα γίνει η σχετική εκκαθάριση.

 

Ο κ. Διοικητής αντιλήφθηκε πλήρως τη σημασία των παραπάνω ζητημάτων, ο  διάλογος ήταν γόνιμος και ο κ. Διοικητής δεσμεύτηκε να εξετάσει το σύνολο των παραπάνω άμεσα. Ο ΙΣΑ θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των ιατρών μελών του.