Από 20 έως 25 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα κάθε χρόνο αν υπήρχε οργανωμένο μεταμοσχευτικό κέντρο και 3 εκατομμύρια ευρώ θα έμεναν στη χώρα μας, ενώ σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό.

Σήμερα πουθενά στην Ελλάδα δεν γίνονται μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Ενώ οι
μεταμοσχεύσεις καρδιάς γίνονται στο Ωνάσειο και οι ασθενείς δεν πηγαίνουν πλέον στο
εξωτερικό για μεταμοσχεύσεις πνευμόνων οι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε
μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού και κυρίως στην Αυστρία.
Περί τους 50 ασθενείς ανά έτος παίρνουν από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
(ΕΟΜ) έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό για μεταμόσχευση οποιουδήποτε οργάνου.
Δεκατρείς (13) εξ αυτών είναι για μεταμόσχευση πνεύμονα. Αυτούς τους αριθμούς δείχνει
ο παρακάτω πίνακας που προέρχεται από τον ΕΟΜ.
Εγκρίσεις Μεταβάσεων
στο εξωτερικό για
Από
αποβιώσαντα
Δότη
Από Ζώντα Δότη Σύνολο ανά
όργανο
Νεφρό 17 1 18
Λεπτό έντερο 2 2
Ήπαρ 7 7
Ήπαρ Παιδιατρικά 7 2 9
Πνεύμονες 13 13
Καρδιά 0 0
Καρδιά Παιδιατρικά 4 4
Καρδιά & Πνεύμονες 1 1
Σύνολο 51 3 54
Στο παρακάτω Πίνακα, που επίσης προέρχεται από τον ΕΟΜ, φαίνονται οι εγκρίσεις για
μετάβαση στο εξωτερικό για μεταμόσχευση πνεύμονα καθώς και επανέλεγχο των
μεταμοσχευθέντων με πνεύμονα.
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
2011 15 49
2012 11 70
2013 12 72
2014 15 63
2015 12 111
2016 12 121
2017 12 160
2018 5 (έως 11/09/2018) 130 (έως 8/11/2018)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 84 776
Όπως φαίνεται στον Πίνακα αυτό, για το χρονικό διάστημα 2011-2017 κατά μέσον όρο ανά
έτος ο αριθμός των εγκρίσεων προς μετάβαση στο εξωτερικό για μεταμόσχευση πνεύμονα
ήταν 13 και για επανέλεγχο των μεταμοσχευθέντων με πνεύμονα 92.
Από τα στοιχεία του ΕΟΜ, το μέσο κόστος μεταμόσχευσης στο εξωτερικό για όλα τα όργανα
είναι περίπου 200.000€ ανά μεταμόσχευση. Επομένως για το σύνολο των
μεταμοσχεύσεων δαπανώνται περίπου (50 Χ 200.000) 10.000.000€ ετησίως.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, το μέσο κόστος των μεταμοσχεύσεων πνεύμονα ανά έτος
είναι (13 Χ 200.000) 2.600.000€ (αντιπροσωπεύει το 26% του συνόλου των
μεταμοσχεύσεων εξωτερικού) και το μέσο κόστος των επανελέγχων των
μεταμοσχευθέντων με πνεύμονα ανά έτος είναι (92 χ 5.000€) 460.000€ (αντιπροσωπεύει
το 46% του συνόλου).
Το μεγαλύτερο όμως κόστος είναι το ηθικό, κοινωνικό και ψυχολογικό κόστος, επειδή: 1)
Πολλοί ασθενείς πεθαίνουν χωρίς καν να δηλώνονται στη λίστα μεταμόσχευσης, λόγω
ανυπαρξίας μεταμοσχευτικών κέντρων στην Ελλάδα και επομένως μηδαμινής πιθανότητας
να μεταμοσχευθούν, και 2) Σημαντικός αριθμός ασθενών που περιμένουν στις λίστες του
εξωτερικού για μεταμόσχευση πνεύμονα τελικά πεθαίνουν πριν καν μεταμοσχευθούν λόγω
του ότι προηγούνται προφανών ασθενείς των χωρών όπου γίνονται οι μεταμοσχεύσεις.
Μεταμοσχεύσει Πνεύμονα στη Βιέννη σε Έλληνες ασθενείς
 2008:3 LT xs
 2009: 1 LT xs
 2010: 5 LT xs
 2011: 6 LT xs
 2012: 2 LT xs
 2013: 5 LT xs
 2014: 5 LT xs
 2015: 6 LT xs
 2016: 7 LT xs
 2017: 9 LT xs
 2018: 3 LT xs