Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2009

Σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιτάχυνση της πρόσληψης μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απεστάλη σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφείο η 7Κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (2.987) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ),Τεχνολογικής (ΤΕ),Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινίτειο Νοσοκομείο.

Η Προκήρυξη αυτή γίνεται βάσει του νέου νόμου για τις προσλήψεις που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή  και συνοδεύεται με κάλυψη εκατόν δεκαέξι (116) επιπλέον θέσεων για άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου 2643/1998.Ο συνολικός αριθμός των θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που προκηρύσσονται για το 2009 ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες εκατόν τρεις (3.103). Το 2010 θα υπάρξει προκήρυξη για κάλυψη 3.000 νέων θέσεων, πέραν των συνταξιοδοτήσεων.