Τα Θέματα στην Ιστορία Γενικής Παιδείας χαρακτηρίζονται βατά, αφού δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και στις δύο ομάδες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης.

Ειδικότερα, η Πρώτη Ομάδα, δε δυσκόλεψε τους υποψηφίους, αφού αφορούσε σε ορισμούς, ερωτήσεις σωστού λάθους και τις καθιερωμένες ερωτήσεις ανάπτυξης. Η Δεύτερη Ομάδα, απαιτούσε την πλήρη αφομοίωση του γνωστικού υλικού, ώστε οι εξεταζόμενοι να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας την κριτική τους δεινότητα, να το συνδυάσουν εύστοχα με τα ιστορικά παραθέματα και να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Συμπερασματικά, η μεθοδευμένη μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η υπεύθυνη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και το ατέρμονο ενδιαφέρον τους να οδηγήσουν το νέο στην κορυφή, εξασφαλίζουν την πορεία στο άριστα.

Αντωνάκη Καλλιόπη

Φιλόλογος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613