Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανακοινώνει τη μή συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις του
ΕΟΠγΥ για τους παρακάτω λόγους:
1. Με το cιaw bαcΚ και το Γebαte στα ύψη είναι εκτός τόπου και χρόνου εορταστικές εκδηλώσεις
αττό οργανισμό που όφειλε να κάνει αιματηρή οικονομία για να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις
του έναντι των παρόχων.
2. Η σημερινή δ1Οίκηση του ΕΟΠγγ λε1τουργεί και εκφράζεται απαξ1ωτ1κά γ1α τους 1ατρούς τους
οποίους Θεωρεί περίπου «αναγκαίο κακό». Θεώρηση που αντανακλά στις δηλώσεις και τις
ενέρΥειές της
3. Είναι αναγκαία η επέμβαση των πολιτικά προ.ι.σταμένων της.
4. Η πραγματική αποτίμηση του υδροκέφαλου ΕΟΠγγ για όποιον ενδιαφέρεται, παρουσιάζεται
στις προσκλήσεις όσων δικαTως καλούν σε διαμαρτυρία στις 23.2.2023

#########