Νικόλαος Ε.Λιάσης M.D
ΑκτινολόγοςΑγγειολόγος Σμήναρχος (Υ.Ι.) ε.α.
Τ. Διεθυντής Αγγειολογικού Τμήματος- Αγγειολογικού Εργαστηρίου και Τμήματος Υπερήχων του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α).
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

#########