Για να εχουμε υγεία , δεν αρκεί να αισθανόμαστε καλά , αλλά κάτι πολύ περισσότερο .
Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα αυτοελεγχόμενο και αυτοπροστα-
τευόμενο σύστημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να ζήσει πολλά
χρόνια με υγεία και να μπορεί να απολαύσει τα αγαθά της φύσης.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υγεία είναι η κατά-
σταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και
όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν
αρκεί να αισθανόμαστε καλά, αλλά κάτι πολύ περισσότερο.
Όλες οι λειτουργίες του σώματος, όπως και τα αισθητά μηνύματα
που δέχεται, ελέγχονται και συντονίζονται από τα νεύρα, τα νευ –
ρικά γάγγλια και τα νευρικά κέντρα.
     Το νευρικό σύστημα αποτελείται από:
1 Το (εγκεφαλονωτιαίο) κεντρικό νευρικό σύστημα – τον
εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό
2 Το περιφερικό νευρικό σύστημα – τα κρανιακά και τα νω-
τιαία νεύρα.(( Περιλαμβάνει τους νευρώνες που βρίσκονται
εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Χωρίζεται
σε δύο τμήματα: α) το απαγωγό, το οποίο μεταφέρει μη νύ –
μα τα από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό στους περι-
φερικούς ιστούς, και β) το προσαγωγό, του οποίου οι νευ-
ρώνες προσάγουν πληροφορίες από την περιφέρεια στο κε –
ντρικό νευρικό σύστημα))
3 Το αυτόνομο ή φυτικό νευρικό σύστημα διαιρείται στο
συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό, και περιέχει γάγ-
γλια και νεύρα που συνδέονται με το εγκεφαλονωτιαίο
νευρικό σύστη μα, όπου υπάρχουν τα κέντρα ελέγχου
Στον εγκέφαλο υπάρχουν κέντρα για τη σκέψη, την κίνηση, την
όραση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση και τη γεύση, καθώς και πε –
ριοχές υπεύθυνες για διάφορες λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η καρ-
διακή λειτουργία κ.α. Ο νωτιαίος μυελός είναι η συνέχεια του εγκε-
φάλου και προστατεύεται μέσα στη σπονδυλική στήλη.
Tόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται
και προστατεύονται από τις μήνιγγες, που είναι η πηγή της ζωής μας.
Τα νωτιαία νεύρα που εκφύονται από τα σπονδυλικά τρήματα (οπές)
παίρνουν τη νευρική ενέργεια από τον νωτιαίο μυελό, συνδέοντας
το περιφερικό νευρικό σύστημα με τον εγκέφαλο, αλλά και τον εγ-
κέφαλο με το περιφερικό νευρικό σύστημα, στέλνοντας έτσι μη –
νύματα και εντολές στο υπόλοιπο σώμα. Γίνονται με τον τρόπο αυτό
ένας δίαυλος επικοινωνίας του εγκεφάλου με όλο τον οργανισμό. Τα
νεύρα ενώνουν κάθε είδος ιστού στο σώμα, μεταφέροντας μηνύματα
από και προς τον εγκέφαλο. Επίσης διαθέτουμε τους υποδοχείς, που
έχουν την ικανότητα να μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε τι συμ –
βαίνει γύρω μας, στο περιβάλλον μας.
Το αυτόνομο ή φυτικό νευρικό σύστημα λειτουργεί χωρίς τη θέ –
ληση και τη συνείδησή μας, νευρώνει την καρδιά, τους λείους μυς
και τους αδένες.
Η ισορροπία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού εί –
ναι σημαντική για όλες τις λειτουργίες του σώματος. Τα δύο αυτά συ-
στήματα, αν και δρουν ανταγωνιστικά, διατηρούνται σε ισορροπία.
Όταν όμως βρισκόμαστε συνέχεια κάτω από διάφορες πιέσεις, σωματικές
ή ψυχολογικές, η ισορροπία αυτή χάνεται και όλο το σύστημά μας
διαταράσσεται, με αποτέλεσμα οι ιστοί και τα όργανα να μη λαμβάνουν
τη σωστή νευρική ενέργεια που χρειάζονται.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία και δημιουργούν
πρόβλημα στο νευρικό σύστημα δηλαδή υπεξάρθρημα είναι:
1 Διάφοροι τραυματισμοί, από πάσης φύσεως ατυχήματα, χει-
ρουργικές επεμβάσεις, τοκετούς, από λανθασμένη άρση βά –
ρους, από επαναλαμβανόμενες λανθασμένες κινήσεις
2 Διάφορες σκέψεις, καταπίεση συναισθημάτων, όπως έντονου
θυμού, μίσους, φόβου, εργασιακά και οικονομικά προβλήμα-
τα, διαζύγιο, απώλεια αγαπημένου προσώπου κ.α.
3 Τοξίνες, όπως υπερβολική χρήση αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά,
εισπνοή καυσαερίων, διατροφή φτωχή σε θρεπτικά συ στατικά
Όλα αυτά τα αίτια –καθένα από μόνο του ή σε συνδυασμό μεταξύ
τους– οδηγούν σε υπεξαρθρήματα, δηλαδή σε παρεμπόδιση της με –
ταφοράς νευρικής ενέργειας ή σήματος. Εν ολίγοις, εμποδίζεται η
επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων και των ιστών.
Από τη φύση του, το σώμα μας βρίσκεται σε ισορροπία, όταν
το νευρικό σύστημα ρέει ελεύθερα και διοχετεύεται η νευρική ενέρ –
γεια σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα
ή όπως λέμε στη χειροπρακτική υπεξάρθρημα ή σύνδρομο του υπε-
ξαρθρωμένου σπονδύλου, σημαίνει ότι προκαλούνται πιέσεις στα
νεύρα τα οποία εκφύονται από τα τρήματα μεταξύ των σπονδύλων,
με συνέπεια να επηρεάζεται η σωστή λειτουργία του νευρικού συστή –
ματος.
Δηλαδή είναι ελλιπής   η επικοινωνία μεταξύ των ιστών και

του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρόβλημα στο υπό –
λοιπο σώμα και φυσικά να μην μπορούμε να αντιληφθούμε σωστά
το περιβάλλον μας. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν εξαλειφθεί,
θα προκαλέσει με τη σειρά του μερική ή και μόνιμη βλάβη στη σω –
στή λειτουργία και το άτομο θα χάσει την ευεξία του.
Κατ’ επέκταση τα υπεξαρθρήματα επηρεάζουν το κεντρικό νευ –
ρικό σύστημα, παρεμποδίζοντας τα μηνύματα από τον εγκέφαλο να
φτάσουν στα υπόλοιπα μέρη του σώματος (όργανα, ιστούς, κύτταρα),
με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των οργάνων του σώματος και αντί-
στοιχα προβλήματα υγείας. Αν η κατάσταση αυτή δεν αναταχθεί,
μπορεί να εκφυλίσει τη σπονδυλική στήλη και να επηρεάσει τη λει –
τουργία της.
Για παράδειγμα, το πιο σημαντικό και πολύπλοκο νεύρο, το
πνευμονογαστρικό, που εποπτεύει πολλές λειτουργίες, όταν υπάρχει
δυσλειτουργία, υπεξάρθρημα, έχει παρατηρηθεί ότι παύουν ή διατα-
ράσσονται τα ερεθίσματα του συγκεκριμένου νεύρου και μπορεί αυ –
τό το γεγονός να αποτελέσει κύριο αίτιο θανάτου, λόγω των σοβα –
ρών αλλοιώσεων που ενδέχεται να προκληθούν στο μυοκάρδιο.
Στο σημείο αυτό επεμβαίνει η επιστήμη της χειροπρακτικής. Πρω –
ταρχικός ρόλος του χειροπράκτη είναι να εξαλείψει το υπεξάρθρημα,
όποιο αίτιο και αν το έχει προκαλέσει, για να μπορέσει ο άνθρωπος
αφενός να λειτουργήσει σωστά, όχι μόνο σωματικά, αλλά διανοητικά
και πνευματικά.
Η συμβολή της χειροπρακτικής
Η χειροπρακτική είναι το σημαντικότερο φυσικό σύστημα που θε –
ραπεύει δίχως τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών και ασχολείται
με τη ζωτική δύναμη του σώματός μας, τη νευρική ενέργεια. Στην
επιστημονική ορολογία της χειροπρακτικής, το αίτιο που προκαλεί
τα προβλήματα στο νευρικό σύστημα το αποκαλούμε υπεξάρθρημα
(subluxation). Ο αντίστοιχος ελληνικός όρος είναι: εξάρθρημα της
άρθρωσης εντός των πλαισίων της.
Μερικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι, δυσκαμψία του αυχέ –
να, πόνοι ανάμεσα στις ωμοπλάτες, στα πόδια, στα χέρια και στην
πλάτη, μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, γενική νευρικότητα
κ.α., ενδεχομένως προέρχονται από υπεξαρθρήματα, αφού προη –
γουμένως έχει ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει παθολογικό πρόβλημα στα
όργανα αυτά που να χρειάζεται παράλληλη ιατρική περίθαλψη. Σε
καμία περίπτωση η χειροπρακτική δεν αντιστρατεύεται την κλασική
ιατρική, απλώς μπορεί να ενεργήσει παράλληλα και να βοηθήσει
τον ασθενή.
H χειροπρακτική βασίζεται στο γεγονός ότι το σώμα έχει μια
ενυπάρχουσα δύναμη, την οποία αποκαλούμε «φύση» (physis) και η
οποία του προσδίδει την ικανότητα να αυτοθεραπεύεται. Σε περί –
πτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα –υπεξάρθρημα, όπως το απο-
καλούμε στη χειροπρακτική–, οφείλουμε να εξαλείψουμε το αίτιο που
προκαλεί τη δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος.
Εμείς οι χειροπράκτες κάνουμε αυτό ακριβώς, υποβοηθούμε την ικανότητα του σώ-ματος για αυτοθεραπεία, διορθώνοντας τα υπεξαρθρήματα.
Τα υπεξαρθρήματα συμβαίνουν σε διάφορες κλίμακες κατά τη
διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, όπως σε μια απότομη
στροφή ή σε κάποιο τέντωμα της σπονδυλικής στήλης. Σημαντικό
υπεξάρθρημα μπορεί να προέλθει από μια πτώση ή ένα τραυματισμό,
να επηρεάσει τις άμυνες του οργανισμού μας, δηλαδή το ανοσοποιητικό
μας σύστημα, και στη συνέχεια να προκαλέσει ακόμη και διαταραχή
στο ορμονικό σύστημα ή να μειώσει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε το στρες.
Ως εκ τούτου το σώμα μας χάνει τη ζωτική του ενέργεια, με επακόλουθο τον εκφυλισμό.
Τα συμπτώματα του εκφυλισμού μπορεί να είναι το αίσθημα κόπωσης και η πρόωρη γήρανση.
Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι το 85% των παιδιών, πριν καν

κλείσουν το πρώτο έτος, έχουν ένα ή δύο υπεξαρθρήματα, που οφεί –
λονται στη χρήση εμβρυουλκού ή γενικά σε δυσκολίες κατά τον το –
κετό. Γι’ αυτό συνιστούμε στους γονείς να αναθέτουν τον έλεγχο των
παιδιών τους σε εξειδικευμένους χειροπράκτες μετά τον τοκετό.
Σε οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν παρουσιαστεί αξίζει να κάνετε
μία λεπτομερή χειροπρακτική ανάλυση, προκειμένου να εντοπιστούν
πιθανά υπεξαρθρήματα. O χειροπράκτης μπορεί να διορθώσει τα
υπεξαρθρήματα αυτά, επιτρέποντας στο σώμα να αυτοθεραπευτεί.
Πολλές φορές η διόρθωση λειτουργεί και προληπτικά, διότι αποτρέπει
πιθανά προβλήματα που είναι σε εξέλιξη, ενώ μας χαρίζει υγεία και
ευεξία – δηλαδή, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για δημιουργική και

ποιοτική ζωή.

Η Ελένη Καραμάνη – Σκαρπαθάκη , γεννήθηκε στην Κύπρο. Φοίτησε στο Ιndiana University και στο Palmer College of Chiropractic, στο Ντάβενπορτ της Πολιτείας της Αϊόβα των ΗΠΑ.  Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του  Συλλόγου Ελλήνων Χειροπρακτών. Έχει μεταφράσει το βιβλίο «Οι  Νόμοι Της Ζωής», μαζί με τον πατέρα της Α. Καραμάνη. Το2018 της απονεμήθηκε ο τίτλος <<the lady chiropractor of the year>>. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Συλλόγου Χειροπρακτών.      

#########