Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης είχε καλύτερη απόδοση από το συχνά χορηγούμενο φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια εναλαπρίλη σε μελέτη ορόσημο για την Καρδιακή Ανεπάρκεια. Παρείχε σημαντικά μεγαλύτερες και πιο ταχείες μειώσεις σε έναν καθιερωμένο βιοδείκτη για την εκτίμηση της βαρύτητας και της πρόγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας

 

  • Πέτυχε σημαντική μείωση κατά 46% στο καταληκτικό σημείο σοβαρών κλινικών εκβάσεων, κυρίως μέσω της μείωσης των θανάτων και της επανεισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, σε σύγκριση με την εναλαπρίλη, σε διάστημα 8 εβδομάδων σε μια προκαθορισμένη διερευνητική ανάλυση

 

  • Ασφάλεια και ανεκτικότητα συγκρίσιμες με την εναλαπρίλη, που συμπεριλαμβάνει ποσοστά υπότασης, υπερκαλιαιμίας, νεφρικών επιπλοκών και κινδύνου αγγειοοιδήματος

 

  • Επί του παρόντος, οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) που χρειάζονται εισαγωγή σε νοσοκομείο για επεισόδιο οξείας απορρύθμισης διατρέχουν υψηλό κίνδυνο βραχυπρόθεσμου θανάτου και δαπανηρών επανεισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας

Η καρδιακή ανεπάρκεια (HF) είναι μια σοβαρή προοδευτική νόσος με συμπτώματα που προκαλούν αναπηρία. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι σε κίνδυνο αιφνίδιας επιδείνωσης της νόσου που απαιτεί επείγουσα φροντίδα σε νοσοκομείο και είναι ο πρώτος λόγος νοσηλείας για τα άτομα άνω των 65 ετών. Από τα 26 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια, το 83 τοις εκατό των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια εισάγονται σε νοσοκομείο λόγω οξέος επεισοδίου καρδιακής ανεπάρκειας τουλάχιστον μία φορά και σχεδόν οι μισοί (43%) νοσηλεύονται τουλάχιστον τέσσερις φορές. Κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και κατά μέσο όρο οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια παραμένουν στο νοσοκομείο για πέντε ως 10 ημέρες. Λόγω αυτού, η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη επιβάρυνση για την υγεία και την οικονομία η οποία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 108$ δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και σε αυτό υπολογίζονται τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο κόστος.

Η Novartis ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της μελέτης ορόσημου που έδειξε ότι η ενδονοσοκομειακή έναρξη χορήγησης συμπλόκου σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης παρείχε ανώτερα οφέλη σε σύγκριση με την εναλαπρίλη – ένα φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια που χορηγείται συχνά – σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) που είχαν σταθεροποιηθεί μετά από εισαγωγή για συμβάν οξείας απορρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας (ADHF). Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ως έκτακτο ανακοινωθέν στις Επιστημονικές Συνεδριάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το 2018 και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The New England Journal of Medicine.

 

Οι ασθενείς που λάμβαναν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης στην PIONEER-HF παρουσίασαν 29% μεγαλύτερη μείωση στη χρονικά μεσοσταθμισμένο NT-proBNP νατριουρητικό πεπτίδιο κατά τις εβδομάδες 4 και 8 (κύριο καταληκτικό σημείο) σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν εναλαπρίλη (95% CI: 0.63, 0.81; P<0.0001)1. Σημαντικές μειώσεις στο NT-proBNP παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης ήδη από την 1η εβδομάδα μετά την έναρξη της θεραπείας. Το NT-proBNP είναι ένας καθιερωμένος βιολογικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της βαρύτητας και τον καθορισμό της πρόγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας. Ειδικότερα,  μεγαλύτερη μείωση του NT-proBNP με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης ήταν σταθερή σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) που σταθεροποιήθηκαν μετά την εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω οξείας μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας (ADHF), συμπεριλαμβανομένων ατόμων με πρόσφατη διάγνωση HFrEF, ατόμων που δεν λάμβαναν θεραπεία με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης/ ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης (ACEi/ ARB) και Αφροαμερικανών.