Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του 59ου Συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας παρουσιάστηκαν τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη μελέτη MURANO, μια διεθνή, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab, συγκριτικά με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).

 

Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), πέτυχαν σημαντικά παρατεταμένη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) με το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab [διάμεση PFS, δεν επιτεύχθηκε] σε σύγκριση με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab [διάμεση PFS, 17.0 μήνες· λόγος κινδύνου, 0.17· 95% CI, 0.11–0.25· P<0.0001].

 

Η παρατεταμένη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) που εκτιμήθηκε στους 24 μήνες, ήταν 84,9% με venetoclax και rituximab έναντι 36,3% με bendamustine και rituximab.1 Επιπλέον, παρατηρήθηκε σταθερή βελτίωση της παρατεταμένης διάμεσης επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε όλες τις υποομάδες ασθενών που αξιολογήθηκαν στη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με έλλειψη 17p [λόγος κινδύνου 0.14· 95% CI, 0.06–0.33].

 

«Αυτή η πρωτεύουσα ανάλυση της μελέτης MURANO έδειξε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) με venetoclax και rituximab έναντι bendamustine με rituximab, με ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλα τα υποσύνολα ασθενών που αξιολογήθηκαν», δήλωσε ο John Seymour, M.D. στο Αντικαρκινικό Κέντρο Peter MacCallum & στο Νοσοκομείο Royal Melbourne στην Αυστραλία και κύριος ερευνητής της μελέτης MURANO.  «Βάσει των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της εν λόγω μελέτης, ο συνδυασμός venetoclax και rituximab έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα νέο σχήμα χωρίς χημειοθεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ). Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στους ασθενείς της μελέτης προκειμένου να συλλέξουμε περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες».

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή εγκριτικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης MURANO για τον εν λόγω συνδυασμό χωρίς χημειοθεραπεία.