Το ΕΚ ζητά την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης κλίμακας έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή του COVID-19.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει υποστηρίξει τα κράτη μέλη για να σωθούν ζωές, και κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, συντονίζοντας και παρέχοντας βοήθεια στις εθνικές προσπάθειες πολιτικής προστασίας. Ιατροφαρμακευτικές προμήθειες όπως αναπνευστήρες, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, αναλώσιμα εργαστηρίων, εμβόλια και θεραπείες, έχουν παρασχεθεί μέσω του rescEUπροκειμένου να ενισχυθούν οι εθνικές υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

 

Ωστόσο, η πανδημία κατέδειξε ότι όταν πολλά κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από την ίδια έκτακτη ανάγκη, ο υφιστάμενος τρόπος διαχείριση κρίσεων ενέχει περιορισμούς. Το ΕΚ θέλει ως εκ τούτου να ενδυναμωθεί ο ρόλος της ΕΕ μέσω του rescEU και να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα αφεθούν στην τύχη τους, βασιζόμενα μόνο στον δικό τους εξοπλισμό και εθελοντική βοήθεια στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τέτοιας κλίμακας έκτακτες καταστάσεις.

 

Χρειάζεται περισσότερη και πιο διαφανής χρηματοδότηση

 

Κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το ταμείο ανάκαμψης και τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το ΕΚ στηρίζει μια σημαντική αύξηση του ποσού που προτείνει η Επιτροπή να διατεθεί για το σκοπό αυτό.

 

Το ΕΚ ζητά ωστόσο τη διάθεση ενός αρκετά υψηλότερου ποσοστού των σχετικών κονδυλίων για την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς νέου απαραίτητου εξοπλισμού, υλικού και πόρων για το rescEU, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει καλύτερα τα κράτη μέλη όταν η εθνική επάρκεια φτάνει στα όριά της. Το γεγονός αυτό θα καθιστούσε δυνατή μια άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις μεγάλης κλίμακας ή σε άλλες καταστάσεις που συμβαίνουν σπάνια αλλά που έχουν μεγάλο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων καταστάσεων στον τομέα της υγείας όπως αυτή του COVID-19.

 

Για να είναι περισσότερο διαφανής η ευρωπαϊκή χρήση πόρων, οι ευρωβουλευτές θέλουν να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα ποσά στους τρεις πυλώνες του μηχανισμού – πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση.