Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Εννεαμήνου του 2010 ανακοίνωσε  η  εταιρεία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τον αυξημένο ανταγωνισμό, την έντονη εποχικότητα του 3ου τριμήνου και τη ραγδαία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τα έσοδα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, και της μητρικής Εταιρείας (δηλ. του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ) επέδειξαν αντοχή.

 

Συγκεκριμένα σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών το Εννεάμηνο του 2010 ανήλθε στα € 238,6εκ., παρουσιάζοντας κάμψη σε σχέση με τα € 263,3εκ. του Εννεαμήνου του 2009. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ μειώθηκε κατά 2,5% και ανήλθε σε € 103,0εκ. έναντι € 105,6εκ. το Εννεάμηνο του 2009.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 5,3εκ., έναντι € 39,2εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.  Οι κυριότεροι λόγοι για τη μείωση των λειτουργικών κερδών του Ομίλου ήταν: η σημαντική μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης, των περιστατικών των Μαιευτικών κλινικών του Ομίλου, η απορρόφηση του Φ.Π.Α, οι Τουρκικές και Κυπριακές θυγατρικές εταιρείες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου στα Τίρανα της Αλβανίας. Η πρόσφατη συμφωνία με τους πρώην συνεταίρους για τον διαχωρισμό των Τουρκικών Θυγατρικών, αναμένεται να συμβάλει στην εξυγίανση των Τουρκικών θυγατρικών και την βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις της λειτουργίας του HYGEIA TIRANA είναι ενθαρρυντικές και καλύτερες από τις εκτιμήσεις. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ μειώθηκαν κατά 29,8% και ανήλθαν σε € 12,5εκ., ενώ το περιθώριο λειτουργικών κερδών ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα εν μέσω της κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης, ήτοι στο 12,1%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Το Εννεάμηνο του 2010 για τους ανωτέρω λόγους ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους € 18,1εκ., έναντι κερδών € 15,8εκ. το Εννεάμηνο του 2009. Τα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων του ΥΓΕΙΑ μειώθηκαν κατά 60% στα € 2,5εκ., ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 84,4% καθώς η διοίκηση, με γνώμονα την χρηματοοικονομική ενίσχυση των θυγατρικών, αποφάσισε το ΥΓΕΙΑ να μη λάβει μερίσματα για την παρελθούσα χρήση. Υπενθυμίζουμε ότι το Εννεάμηνο του 2009 η μητρική εταιρεία είχε λάβει συνολικά μερίσματα ύψους € 9,5εκ. από τις θυγατρικές εταιρείες της.

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Σε συγκρίσιμη βάση ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους € 11,7εκ., έναντι κερδών € 11,6εκ. την ίδια περίοδο πέρσι. Υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών του ομίλου το Β’ τρίμηνο του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με συνολική έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους € 3,8εκ., η οποία επιβλήθηκε στις Ελληνικές εταιρείες, στο πλαίσιο στήριξης της Ελληνικής οικονομίας. Συμπεριλαμβανομένου της έκτακτης εισφοράς ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους € 15,5εκ. Σε εταιρικό επίπεδο τα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα € 1,8εκ. Τα δημοσιευμένα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου της έκτακτης εισφοράς ύψους € 1,7εκ.) προσέγγισαν τις € 80χιλ., έναντι € 14,2εκ. το Εννεάμηνο του 2009.

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι επιδόσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο 3ο τρίμηνο του 2010 αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά ως αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης και του περιορισμού της ρευστότητας. Στην απαιτητική αυτή συγκυρία ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ επέδειξε αντοχή και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραμένοντας κεφαλαιακά ισχυρός, επιβεβαιώνοντας  την ηγετική του θέση.

Σε αυτή την τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας και διαισθανόμενη ότι η δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά μπορεί να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, προχωρήσαμε στην απορρόφηση του συνόλου του Φ.Π.Α που επιβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την προώθηση οικονομικών πακέτων για ασθενείς με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Προτεραιότητα μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών μας απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και ότι όλες οι υπηρεσίες μας είναι συνώνυμες της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Απόδειξη της ασθενοκεντρικής πολιτικής μας είναι: η διαπίστευση του ΥΓΕΙΑ από το Joint Commission International, η συνεχής επένδυση σε τεχνολογία αιχμής, η πλήρης ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΜΗΤΕΡΑ, του ΛΗΤΩ, του ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ και η δημιουργία των VIP ορόφων του ΜΗΤΕΡΑ και του ΥΓΕΙΑ.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε συμφωνία με τους συνεταίρους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Τουρκία για το διαχωρισμό των θυγατρικών του Τουρκικού ομίλου Genesis Holding. Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των 3 νοσοκομείων ώστε να προχωρήσει στην εξυγίανση και την οργανωτική αναδιάρθρωση τουs, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους προοπτικής, τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους και την ενίσχυση της γεωγραφικής διαφοροποίησης του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γεωγραφικής διαφοροποίησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε να λειτουργεί το 3ο τρίμηνο του 2010 το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο HYGEIA HOSPITAL TIRANA στην Αλβανία, το οποίο αποτελεί πρότυπο αναφοράς στην περιοχή, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας όχι μόνο στη γείτονα χώρα, αλλά και σε όμορες χώρες, όπως η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις ευμετάβλητες οικονομικές εξελίξεις προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μας όπως: της γεωγραφικής διαφοροποίησης, της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, της προϊοντικής διαφοροποίησης, της ισχυρής κεφαλαιακής δομής και μετοχικής βάσης.

Είμαι πεπεισμένη ότι, τα ανωτέρω πλεονεκτήματα σε συνάρτηση με τις ικανότητες των ιατρών και των ανθρώπων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα η MARFIN INVESTMENT GROUP.»

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας:

Όμιλος
€ εκατ.

Εννέαμηνο
2009

Εννέαμηνο
2010

Ετήσια Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

263,3

238,6

-9,4%

EBITDA

39,2

5,3

-86,5%

Κέρδη Προ Φόρων

15,8

-18,1

μ.δ.

Καθαρά Κέρδη

11,6

-15,5

μ.δ.

Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα

Καθαρά Κέρδη 1

11,6

-11,7

μ.δ.

1 Εξαιρουμένου της έκτακτης φορολογικής εισφοράς

 

 

 

 

 

 

Μητρική
€ εκατ.

Εννέαμηνο
2009

Εννέαμηνο
2010

Ετήσια Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

105,6

103,0

-2,5%

EBITDA

17,8

12,5

-29,8%

Κέρδη Προ Φόρων

15,8

2,5

-84,4%

Καθαρά Κέρδη

14,2

0,1

-99,5%

Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα

Καθαρά Κέρδη 2

5,6

1,8

-68,1%

2 Εξαιρουμένων των μερισμάτων των θυγατρικών & της έκτακτης φορολογικής εισφοράς

Σχετικά με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ:

Το «ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους στην Νοτιανατολική Ευρώπη, απασχολώντας περισσότερους από 4.500 εργαζομένους. Διαθέτει 9 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύπρο, με άδεια λειτουργίας συνολικής δυναμικότητας 1.663 κλινών. Το ΥΓΕΙΑ επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημιουργία δικτύου στην Ευρώπη, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εμπορίας αναλώσιμων, ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όμιλος, σεβόμενος τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επεδίωξε να συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία  και το περιβάλλον.

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.» (MIG).

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.

#########