Την έντονη αντίδραση των Εργοθεραπευτών προκάλεσε η δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς, ενώ περιγράφεται ρητά στην προκήρυξη η ανάγκη παροχής εργοθεραπευτικών υπηρεσιών, εντούτοις, μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για πλήρωση, δεν συμπεριλαμβάνεται καμία θέση εργοθεραπευτή!

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών – Π.Σ.Ε. ΝΠΔΔ προς τον υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο και προς το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το περιεχόμενο της προκήρυξης, οι σχετικώς προκηρυσσόμενες θέσεις προορίζονται για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι». Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως τη διερεύνηση αναγκών κοινωνικής φροντίδας και την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα, ΑΜΕΑ και πολίτες μη αυτοεξυπηρετούμενους, για την κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής διαβίωσης, τη βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης και γενικά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας, οικογενειακής φροντίδας , φυσικοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης, αγωγής υγείας και πρόληψης, εργοθεραπείας, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, διακοπών κ.α.

Συμπερασματικά, η ίδια η προκήρυξη αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» παρέχονται – μεταξύ άλλων – και υπηρεσίες εργοθεραπείας. Παρά ταύτα, στην επίμαχη προκήρυξη, μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για πλήρωση, δεν συμπεριλαμβάνεται καμία θέση εργοθεραπευτή.

Σύμφωνα με τον Π.Σ.Ε., το φαινόμενο αυτό είναι τουλάχιστον παράδοξο, δοθέντος ότι, τόσο από την προκήρυξη, όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Νόμου 3106/2003, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι» έχουν ως περιεχόμενο, μεταξύ άλλων και την συστηματική παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας.

Ο Π.Σ.Ε. εκφράζει τόσο την ανησυχία του, όσο και την δυσαρέσκειά του για τον καθολικό αποκλεισμό των Εργοθεραπευτών από την οικεία προκήρυξη. Για τον Π.Σ.Ε. ο αποκλεισμός αυτός δεν ευρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία, ούτε δικαιολογείται από την επίκληση συγκεκριμένων πραγματικών ισχυρισμών.

Ως εκ τούτου ο Π.Σ.Ε. χαρακτηρίζει την προκήρυξη ελλιπή και θεωρεί επιβεβλημένη την συμπλήρωσή της, με σκοπό να συμπεριληφθεί μεταξύ των προκηρυσσομένων θέσεων και επαρκής αριθμός θέσεων εργοθεραπευτών, προκειμένου τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι» να είναι σε θέση να προσφέρουν προσηκόντως ολόκληρο το εύρος των προβλεπομένων υπηρεσιών τους.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Π.Σ.Ε. υπενθυμίζει ότι είναι αυτονόητο πως οι υπηρεσίες εργοθεραπείας δύνανται να παρέχονται αποκλειστικά και μόνον από πτυχιούχους εργοθεραπευτές, που φέρουν τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο, την απαιτούμενη άδεια/βεβαίωση ασκήσεως του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ. Η παροχή εργοθεραπευτικών υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που δεν διαθέτει τα ανωτέρω προσόντα, συνιστά αντιποίηση επαγγέλματος και διώκεται ποινικά.

 

 

#########