Τη  χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας,στη μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» το οποίο και πληροί τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της αριθμ. Υ4α/71720/05 ( ΦΕΚ 1043/Β/05)  Υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και Μυελού των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών».

 

Και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ4α/93563/09 (ΦΕΚ 1660/13-8-09),η οποία θα λειτουργεί ως Διατιμεακού επιπέδου.

 

Υπεύθυνος για το χειρουργικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Χειρουργός κ Γ.Ζαββός και Υπεύθυνος για το Παθολογικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας ,είναι ο Διευθυντής Νεφρολογίας κ.Ι.Μπολέτης.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής της όλης λειτουργίας της Διατομεακής Μονάδας,ορίζεται ο Διευθυντής Νεφρολόγος κ.Ι.Ν.Μπολέτης.

 

Η παραπάνω άδεια που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ,ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ,εφόσον διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Το ανωτέρω νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση μεταβολής της στελέχωσης της Μονάδας ,ενημερώνει  άμεσα τους αρμόδιους φορείς και υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.

#########