ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Θέμα: Υποβολή στοιχείων

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας υποβάλλουμε στοιχεία που αφορούν στις υποθέσεις που μετά από έλεγχο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π, εστάλησαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές λόγω ύπαρξης αποχρωσών ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

 

Στις εν λόγω υποθέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται εβδομήντα δύο (72) πορίσματα ελέγχου, τριακοσίων δύο (302) συμβάσεων μεταξύ της SIEMENS και Νοσοκομείων, τα οποία μετά την υποβολή τους από το ΣΕΥΥΠ στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάσθηκαν από τον ίδιο στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Συνοπτικά το έτος 2010 ογδόντα (80) από τα πορίσματα ελέγχου διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ είκοσι τέσσερα (24) διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από τον καταλογισμό από τους Επιθεωρητές της ζημίας του Δημοσίου.

Η συνολική καταλογισθείσα ζημία του Δημοσίου για τα πιο πάνω πορίσματα ανέρχεται στο ποσό των 7.332.866€, ενώ από τους ελέγχους στις κάρτες μετακίνησης ΑμεΑ που εκδίδονται σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ εξοικονομήθηκαν από επιστροφές περίπου 2.500.000€.

Συνημμένα: 4 καταστάσεις

Εσωτερική διανομή:                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

1. Γραμματεία

2. Γρ. Γενικού Επιθεωρητή

3. Τομεάρχες                                                                            ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

#########