◊ Η ολοήμερη λειτουργία καθιερώθηκε με το ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3-8-2010), που αντικατέστησε το αντίστοιχο άρθρο του ν. 2889/2001 που αφορούσε στα απογευματινά ιατρεία.
◊ Σε εκτέλεση του νόμου εκδόθηκε η με αριθμό Υ4α/147881/2010 (ΦΕΚ 1851Β/25-11-2010) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου θεσμού και ορίσθηκαν οι αμοιβές των συμμετεχόντων και τα έσοδα του νοσοκομείου κατά περίπτωση.
◊ Για την υποβοήθηση της διαδικασίας, εκδόθηκε στη συνέχεια από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., η με αριθμό Υ4α/Γ.Π.οικ.151359/2-12-2010 εγκύκλιος που απεστάλη στις Υ.ΠΕ. και τα νοσοκομεία.

◊ Με τα Δ12 116517 ΕΞ 2010/9-12-2010 και 2/82836-82658/0022/20-12-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, αντιμετωπίστηκαν οριστικά προβληματισμοί και αμφισβητήσεις που τέθηκαν από γιατρούς και εργαζομένους στα νοσοκομεία σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων και το ενδεχόμενο μείωσης των προσδιορισμένων αμοιβών με βάση τους ν. 3833/2010 και 3845/2020 περί εισοδηματικής πολιτικής.
◊ Για τη διευθέτηση του τρόπου λογιστικής απεικόνισης της ολοήμερης λειτουργίας, απεστάλη στις ΥΠΕ και τα νοσοκομεία η με αριθμό Γ.Π. 16166/23-12-2010 εγκύκλιος από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικού του Υ.Υ.Κ.Α.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
◊ Συμμετέχουν ήδη στην ολοήμερη λειτουργία 61 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια.
◊ Τουλάχιστον 5 ακόμη νοσοκομεία προβλέπεται να ενταχθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
◊ Στο Υ.Υ.Κ.Α. συγκροτήθηκε άτυπη ομάδα εργασίας, για την παρακολούθηση της ολοήμερης λειτουργίας και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.
◊ Στις 23-12-2010 ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε σε όλα τα νοσοκομεία πίνακα για συμπλήρωση και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στην άτυπη ομάδα εργασίας, σε εβδομαδιαία βάση. Αρκετά νοσοκομεία ανταποκρίθηκαν ήδη, ωστόσο, λόγω των εορτών, η διαδικασία της ενημέρωσης δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
◊ Έχει υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του ΟΠΑΔ, με βάση την οποία, από 1-12-2010, οι δικαιούχοι – ασφαλισμένοι του δημοσίου καλύπτουν με ίδια δαπάνη μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού χρέωσης της ιατρικής επίσκεψης και του ποσού που καλύπτει ο Οργανισμός, ενώ δεν επιβαρύνονται με τη δαπάνη για εργαστηριακές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις, που καλύπτονται από τον Οργανισμό εξ΄ολοκλήρου και μάλιστα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
◊ Το Υ.Υ.Κ.Α. βρίσκεται σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.) και αναμένεται σύντομα η εξασφάλιση προγραμματικής συμφωνίας και για την κάλυψη των ασφαλισμένων των λοιπών ταμείων.

#########