. Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (στο εξής η “Εταιρεία“), σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο διαψεύδει κατηγορηματικά τα αναφερόμενα σε αυτά, ότι δηλαδή η Εταιρεία έχει θέσει σε διαθεσιμότητα το σύνολο του προσωπικού της.

Η ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς φαρμάκου, στην οποία σημειώνεται περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας και με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, και βασιζόμενη σε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις προτίθεται να θέσει σε διαθεσιμότητα μέρος από το προσωπικό της. Για το λόγο, δε, αυτό, ως εκ του νόμου προβλέπεται, έχει ήδη καλέσει το σύνολο των εργαζομένων της σε σχετική διαβούλευση για την ειδικότερη μορφή, έκταση και το περιεχόμενο που θα λάβει το σκοπούμενο σύστημα διαθεσιμότητας.

#########