Βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων και σημαντικό ποσοστό μείωσης των αποβολών επιτυγχάνει η νέα τεχνική IMSI (ενδοκυτταροπλασματική ένεση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων) που εφαρμόζεται στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ.

 

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική αναπτύχθηκε πρόσφατα στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) κι έρχεται να συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίου (ICSI).

Πρόκειται για μια πραγματικού χρόνου τεχνική όπου τα σπερματοζωάρια επιλέγονται προ της ενέσεώς τους στο ωάριο (ICSI). Όπως  τονίζει ο εμβρυολόγος,  διευθυντής της μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Giles Palmer «Με τη βοήθεια ενός αντεστραμμένου μικροσκοπίου, παρέχεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθυνσης των σπερματοζωαρίων (περίπου 6.000 φορές) από εκείνο που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια αναπαραγωγής (200 φορές) για τη μέθοδο ICSI, προκειμένου να μπορούμε να βλέπουμε την εσωτερική μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η επιλογή εκείνου του σπερματοζωαρίου που παρουσιάζει ανωμαλίες σε αυτό το επίπεδο (εσωτερικό) και το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της θεραπείας».

Η τεχνική αυτή έχει δοκιμαστεί σε σπερματοζωάρια ανδρών που έχουν σοβαρές ανωμαλίες  και σε περιπτώσεις καθ’ έξιν αποβολών όπως και σε επαναλαμβανόμενες μη επιτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

«Στο εργαστήριο της Μονάδας IVF του ΜΗΤΕΡΑ, μάλιστα, μετά την επιλογή του μορφολογικά φυσιολογικού σπερματοζωαρίου, ελέγχεται και η βιοχημεία αυτού, που υποδεικνύει την ωρίμανσή του», επισημαίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδος, κ. Παναγιώτης Καραντζής. «Στην προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τα ποσοστά επιτυχίας της Μονάδας μας, μετά την αξιολόγηση των εμβρύων πριν την εμβρυομεταφορά, με τη χρήση των metabolomics», συμπληρώνει, « τώρα προσφέρουμε άλλη μια επιλογή, αυτή του IMSI αξιολογώντας με το βέλτιστο τρόπο την ποιότητα των σπερματοζωαρίων που θα επιλέξουμε για τη γονιμοποίηση των ωαρίων».

#########