Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ τριμήνου του 2011 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 17% στα € 64,8 εκ., έναντι € 77,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Ο κύκλος εργασιών του  ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 2 % και ανήλθε σε € 37,8 εκ. έναντι € 37,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2010.

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 2,8 εκ., έναντι κερδών € 9,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι κυριότεροι λόγοι της μείωσης των λειτουργικών κερδών ήταν η πτώση των περιστατικών  του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και η έναρξη  λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου στα Τίρανα Αλβανίας .

 

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανέρχονται σε κέρδη € 5,8 εκ., έναντι κερδών  € 6,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για πρώτο τρίμηνο του 2011, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους € 5,4 εκ., έναντι κερδών € 3,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2010. Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  € 1,6 εκ. έναντι κερδών € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Ο Όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2011 παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες € 5,2 εκ., έναντι κερδών € 2,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους  € 1 εκ.,  έναντι κερδών  € 2,5 εκ. την  αντίστοιχη περσινή  περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στην  μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, το ΥΓΕΙΑ  για το πρώτο τρίμηνο του 2011 παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ επέδειξε αντοχή παρά την μείωση των περιστατικών στον μαιευτικό κλάδο λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Στο εν λόγω διάστημα, η Διοίκηση του Ομίλου, προχώρησε σε αναπροσαρμογή του επενδυτικού σχεδιασμού της, λαμβάνοντας τη στρατηγική απόφαση να προχωρήσει σε αποεπένδυση της συμμετοχής στην Τουρκία, υλοποιώντας την επιθυμία της, να διατηρεί απόλυτο έλεγχο της ιδιοκτησίας και της διοίκησης, σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου.

Στην παρούσα συγκυρία, η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με απώτερο στόχο το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, προβαίνει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους  €88 εκατ., με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, αλλά και  την εκμετάλλευση τυχόν επενδυτικών ευκαιριών,  που  ενδέχεται  να προκύψουν στο εγγύς μέλλον.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού μας ρόλου στην τρέχουσα συγκυρία, προτεραιότητά μας παραμένει πάντα η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, στο  καλύτερο εργασιακό  περιβάλλον του κλάδου υγείας στη χώρα.

Στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι ιατροί μας, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε, αποτελούν τα απαραίτητα εχέγγυα, για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και την διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στον κλάδο υπηρεσιών υγείας.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας:

Μητρική

 

 

€ εκατ.

1Q 2011

1Q 2010

Κύκλος Εργασιών

37,8

37,2

EBITDA

5,8

6,1

Κέρδη Προ Φόρων

1,6

3,2

Καθαρά Κέρδη

1,0

2,5

 

 

 

Όμιλος

 

 

€ εκατ.

1Q 2011

1Q 2010

Κύκλος Εργασιών

64,8

77,9

EBITDA

2,8

9,8

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

-5,4

3,9

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

-5,2

2,9

#########