Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2011, υπεγράφησαν και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια:

α. Η έγκριση εντάλματος του ποσού εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων (115.000.000) ευρώ προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως επιχορήγηση αυτού προκειμένου να καταβάλλει το μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στους δικαιούχους το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα Τρίτου καθώς και την ισόβια σύνταξη του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

.

 

 

β. Η έγκριση του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (8.396.000) ευρώ ως επιχορήγηση δώδεκα Περιφερειών για τις δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων για το έτος 2011.

 

γ. Η έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της κατανομής πίστωσης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (1.345.000) ευρώ του Φ.220 ΚΑΕ 2559 «Επιχορήγηση σε λοιπά Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής Αντίληψης»:

– Στο Κεντρικό Κατάστημα και τα Παραρτήματα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ), με ποσό 784.000 ευρώ και

– Στην Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ), με ποσό 516.120 ευρώ για την επιχορήγηση της και των φορέων μελών της, και ποσό 44.880 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων της 3ης Δεκεμβρίου ως ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

#########