“Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.”

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 37/27-2-1992 τεύχος Α΄)
<Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/6-8-2004
τεύχος Α΄) « Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».
3. Το από 12-11-2010 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σ. ΩΝΑΣΗΣ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Διορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Μουτσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΖ 041144, Οικονο-
μολόγος, με αναπληρωτή του τον Χατζή Αναστάσιο του Δημητρίου με ΑΔΤ
Χ 557138, Δ/ντής Εντατικής Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
β. Ανδρουλάκης Γεώργιος του Ανδρέα, με ΑΔΤ: Χ 690754 ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, με αναπληρωτή τον Στήνιο Ιωάννη, του Ιακώβου με ΑΔΤ ΑΕ 546911, Παιδοκαρδιοχειρούργος.
γ. Φουτεδάκη Πηνελόπη του Νικολάου με ΑΔΤ Τ 022840, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Παντείου με αναπληρωτή τον Μακρή Βασίλειο του Κωνσταντίνου
Με ΑΔΤ Η 428885, επίτιμος Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου.
δ. Λεκάκης Ιωάννης του Παντελή με ΑΔΤ Ξ108395 Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, με αναπληρωτή του τον Βέργαδο Ιωάννη του Αναστασίου
με ΑΔΤ ΑΗ 023225, Δ/ντής Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ».
ε. Παρασκευαϊδη Ιωάννη του Αγγέλου με ΑΔΤ Ν 071893 καρδιολόγο, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Μέργιανου Βασιλική του Αριστοτέλους με ΑΔΤ Λ 375202, ιατρός Ανοσοαιματολογίας.
στ. Αναστασίου Νικόλαος του Ηρακλή με ΑΔΤ ΑΒ 214079 Καρδιοχειρούργος με αναπληρωτή τον Καπρίνη Ιωάννη του Κοσμά με ΑΔΤ Χ 257600 Καρδιολόγο.
ζ. Ιωάννη Ιωαννίδη του Παύλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Ωνάση, με ΑΔΤ Ξ 434884 με αναπληρώτρια του, την Μαράννα Μόσχου, Γραμματέα του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση ως εκπρόσωποι του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση.

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Λεκάκης Ιωάννης
3. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Παρασκευαϊδης Ιωάννης.
4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων θα είναι για τρία έτη.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

#########