Αποτελεί ήδη νόμο του κράτους το πολυνομοσχέδιο για την Υγεία, που περιλαμβάνει μια σειρά αναγκαίων και ριζοσπαστικών διαρθρωτικών αλλαγών – μεταξύ των οποίων μείζονος σημασίας είναι αυτή της ενοποίησης και της αναβάθμισης των θεσμών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Την επομένη της ψήφισης του νόμου απευθύναμε πρόσκληση για διάλογο σε όλους τους ενδιαφερομένους φορείς- τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, αλλά και τους φορείς όλων των εργαζομένων – προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικά θέματα εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.

 

Ήδη, ως πολιτική ηγεσία του υπουργείων Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, συνεδριάσαμε ήδη δύο φορές και πήραμε τις εξής αποφάσεις:

Α) Να επιχειρήσουμε την καθολική εφαρμογή των νέων θεσμών της πρωτοβάθμιας υγείας την 1η Ιουνίου 2011. Δηλαδή να μην ξεκινήσουμε με πιλοτική εφαρμογή μόνο στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

Β) Να ορίσουμε μέσα σε 15 μέρες τον διοικητή και τους δύο Υποδιοικητές του ΕΟΠΥΥ.

Γ) Να συγκροτήσουμε μια ομάδα διαχείρισης του συγκεκριμένου έργου. Αυτή η ομάδα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς την κα Δρέττα, τον κ. Πολύζο και τον κ. Δημόπουλο καθώς και τους τέσσερις διοικητές των ταμείων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ.

Δ) Να καταρτιστεί ο υγειονομικός χάρτης πρωτοβάθμιας υγείας, έως τα μέσα Απριλίου, προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά σε ιατρικό προσωπικό.

Ε) Να οργανώσουμε τη θέσπιση και την εφαρμογή των δύο κρίσιμων Υ.Α. Αυτής που αφορά το προσωπικό και εκείνης που αφορά την ενοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Και συγκεκριμένα:

αα) Σε ό, τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, η ενοποίηση τους θα συνδυαστεί με την απαλλαγή των ασφαλισμένων από την ταλαιπωρία, τις ουρές, τον εξευτελισμό και τις πρόσθετες αδιαφανείς δαπάνες, την πολιτική ‘’ο γιατρός κοντά στον πολίτη’’ δηλαδή, με την ενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ββ) Σε ό, τι αφορά το καθεστώς του προσωπικού, του ιατρικού, του υγειονομικού, του διοικητικού, αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο 26 του νόμου, που καθορίζει πως το προσωπικό αυτό θα εργαστεί με το καθεστώς του, ως έχει σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το άρθρο 26. Η επ΄ αυτού αντίθετη επιχειρηματολογία ξεφεύγει πια και από αυτά τα όρια του προσχήματος. Για το νέο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, το καθεστώς θα καθοριστεί με Υ.Α., μετά από την εκπόνηση σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης.

ΣΤ) Την εποπτεία όλου του εγχειρήματος θα έχει η διυπουργική επιτροπή του άρθρου 31 του Ν.3863/2010 (Νέος Ασφαλιστικός Νόμος)

Ζ) Να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της ένταξης των πέντε νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ, μια πολύ ριζοσπαστική αλλαγή, που «σκεπάστηκε» κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχετικού νόμου.

#########