Η ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών της υγείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποχρεούται:
το Μάρτιο του 2011 να παραδώσει ένα πόρισμα με την αρχική αξιολόγηση των δράσεων σε πολιτικές που έχουν μέχρι τότε εφαρμοστεί και προτείνει βελτιωτικές κινήσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο
στο τέλος του Μαΐου του 2011 να παραδώσει το τελικό της πόρισμα στο οποίο θα αποτιμά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ενώ θα παρουσιάζει προτάσεις στα ακόλουθα θέματα

:
1. Ενοποιημένη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας
2. Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: άντληση εσόδων, συλλογή οφειλών και ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών
3. Εναρμόνιση των πακέτων υγείας για όλους τους δικαιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών
4. Παροχή υπηρεσιών και κίνητρα στους παρόχους αυτών με στόχο
• Την συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υγείας
• Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ειδικών ιατρών και νοσοκομειακής περίθαλψης
• Την αποτελεσματικότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών
• Την φαρμακευτική κατανάλωση
• Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
5. Προτεραιότητες στο χώρο της Δημόσιας Υγείας με στόχο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών
6. Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας
7. Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών

Το πόρισμα των ειδικών της υγείας θα περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους στους προηγούμενους τομείς με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στη διατήρηση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία σε ποσοστό του Α.Ε.Π. μικρότερο του 6% ετησίως.
Με βάση το συγκεκριμένο πόρισμα, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα πρόγραμμα δράσεων για την υγεία μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2011 ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

 

#########