Κεφάλαιο 1ο Σύστημα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες – πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των ν.π.δ.δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος δύναται να επεκτείνεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σε συμφωνίες- πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών άλλων φορέων και να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της.

3. «Συμβάσεις προμηθειών» είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση προϊόντων του άρθρου 2 του παρόντος. Στην έννοια των «συμβάσεων προμηθειών» υπάγονται οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι ! παρακαταθήκες, καθώς και κάθε άλλου είδους ενοχικές συμβάσεις.

4. «Συμβάσεις υπηρεσιών» είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3 του παρόντος.

5. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Η συμφωνία- πλαίσιο δύναται να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.

6. «Αναθέτουσα αρχή» δύναται να είναι: α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που εποπτεύονται και ελέγχονται από την οικεία υγειονομική περιφέρεια. β) περισσότεροι ή όλοι οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο. γ) κατ’ εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος , κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους. Οι συμβάσεις δύναται να αφορούν ιδίως την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ιατρικών αερίων, καυσίμων, τροφίμων, ποτών, γραφικής ύλης, εντύπων, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. δ) οι αναθέτουσες αρχές υπό στοιχεία α και β δύνανται να εκχωρούν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

7. «Οικονομικός  φορέας» είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών ή συμφωνία- πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία , ανεξαρτήτως εθνικότητας.

 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών

1. Αντικείμενο των συμβάσεων προμηθειών δύναται να είναι οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, οδοντιατρικά προϊόντα, «In Vitro» διαγνωστικά προϊόντα, αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής, προϊόντα μίας χρήσεως, υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα, ποτά, έντυπα – γραφική ύλη,- ναρκωτικά, εμβόλια και φαρμακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τα νοσοκομεία, αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος, ξενοδοχειακός ! εξοπλισμός, ιματισμός, ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία, τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας, μεταφορικά μέσα, πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός.

2. Σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και ταυτόχρονα την τοποθέτηση και εγκατάσταση αυτών συνιστά «σύμβαση προμηθειών».

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που ανατίθενται στη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1398/1983 «Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 2519/1997 και 2737/1999.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλα προϊόντα.

 

Άρθρο 3 – Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών

1. Αντικείμενο των συμβάσεων υπηρεσιών δύναται να είναι οι εξής υπηρεσίες:

Εστίασης, καθαρισμού, ασφάλειας – φύλαξης, συντήρησης, διαχείρισης ακινήτων, πληροφορικής, πλύσης – καθαρισμού – σιδερώματος ιματισμού, αποκομιδής αποβλήτων, λογιστικής υποστήριξης, εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος – παραγώγων αίματος – μοσχευμάτων κ.λπ.), διανομής και αποθήκευσης προϊόντων και εξοπλισμού.

2. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες από τα προαναφερόμενα, θεωρείται «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλες υπηρεσίες.

 

Άρθρο 4 – Συμφωνία- πλαίσιο

1. Για την προμήθεια ομοειδών και επαναλαμβανόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να προκηρύσσουν διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για την ανάδειξη ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο.

2. Η διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο προβλέπεται στην προκήρυξη και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

3. Αντικείμενο της συμφωνίας- πλαίσιο είναι η προμήθεια συγκεκριμένου είδους προϊόντων και υπηρεσιών, ορισμένης ποσότητας και τιμής, για την οποία πρόκειται να συναφθούν επιμέρους συμβάσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου.

4. Για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α).

 

Άρθρο 5 – Προγραμματισμός προμηθειών

1. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καταρτίζει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το επόμενο έτος με βάση α) τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες του και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών του, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πρόγραμμα αυτό περιέχει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και βασίζεται στα απολογιστικά στοιχεία δεικτών της τελευταίας διετίας, με έτος αναφοράς το 2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων δεικτών. Την ευθύνη για το σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1  του παρόντος υποβάλλει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το Τμήμα Προμηθειών της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εισήγηση για έγκριση της σκοπιμότητας των Προγραμμάτων όλων των φορέων ευθύνης του και την κατάρτιση, έως το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών μετά από έγκριση της Δ.Υ.Π.Ε. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η έγκριση δεν είναι δυνατή εάν σημειώνονται υπερβάσεις από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 7 του παρόντος και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

Την ευθύνη για την κατάρτιση και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Η διαπίστωση παρεκκλίσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και κάθε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου εν γένει συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρούμενο με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υποβάλλει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στην Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Απριλίου, προκειμένου να καθοριστούν α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, β) η αναθέτουσα αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό Πρόγραμμα αποτελεί το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και το κοινοποιεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και! Ανταγωνιστικότητας, το οποίο οφείλει να το εντάξει εντός μηνός από την υποβολή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και συνεπώς στο Περιφερειακό και στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ, κατά τα οριζόμενα στην ΥΑ 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β).

7. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια πραγματοποιεί έλεγχο και απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση εν γένει του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό συντάσσει και υποβάλει εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών έκθεση με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προ! ς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την κατάρτιση του σχεδίου Προμηθειών και Υπηρεσιών του επόμενου έτους.

8. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, καθώς και ανωτέρας βίας, προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης του σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και κατά συνέπεια του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας αυτοτελώς ή μετά από πρόταση του Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Υγειονομικής Περιφέρειας. Το τροποποιημένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προβαλλόμενες από το Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες είναι πλασματικές ο Διοικητής του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρείται πειθαρχικά με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Άρθρο 6- Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται «Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών» (Σ.Ε.Π.), με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Η Σ.Ε.Π. αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο,

β) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, ως μέλη, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές αυτών και

γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προδιαγραφών, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο

2. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών είναι:

α) η απόφαση σχετικά με το ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η εκχώρηση με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος σε φορέα του άρθρου 1, παράγραφος 6, στοιχείο δ ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων.

β) σε περίπτωση που αυτοί διενεργούνται σε επίπεδο περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, ο καθορισμός της αναθέτουσας αρχής, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) η σύνταξη του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,

δ) η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο όλων των δεδομένων και στοιχείων, όπως απολογιστικά στοιχεία χρήσης, αποτελέσματα δεικτών λειτουργίας, ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, γεωγραφική κατανομή αναγκών υπηρεσιών υγείας, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών, καθώς και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

3. Η Σ.Ε.Π. συνέρχεται άπαξ ετησίως σε τακτική συνέλευση, μετά την υποβολή των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, την 1η Απριλίου κάθε έ! τους, ή για τυχόν ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να μετέχουν χωρίς ψήφο, ειδικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Η Σ.Ε.Π. υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών και του Υπουργείου.

Άρθρο 7- Εξόφληση προμηθευτών

1. Μετά από έγκριση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εμπορικών Τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού ή του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών αντιστοίχως με την απευθείας εξόφληση του οικονομικού φορέα από την Τράπεζα, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ή των οικονομικών φορέων.

2. Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση είναι α) το αντικείμενο της σύμβασης να περιλαμβάνεται στο ετήσιο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, και β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσης δαπάνης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των Τραπεζών και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 8- Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών (Ε.Π.)

1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α) μετονομάζεται σε «Επιτροπή Προδιαγραφών (Ε.Π.)» αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία μέλη.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών καθώς και οι αναπληρωτές του Αντιπροέδρου και των μελών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με εμπειρία στο αντικείμενο της θέσπισης προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευση τους και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

3. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Τα μέλη εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπή Προδιαγραφών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η δημιουργία ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της.

7. Η Επιτροπή Προδιαγραφών συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πλήρη πρακτικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προδιαγραφών καταχωρίζονται σε αρχείο και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

 

Άρθρο 9- Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες:

1. Ο καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν, υπηρεσιών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών,

2. Η διακήρυξη των διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται κατά τους όρους του παρόντος νόμου.

3. Η ανάθεση στην ανώνυμη εταιρία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών» ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε., της δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς και της σύνταξης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς.

4. Η έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και η δημοσιοποίηση αυτών , κατά τη κείμενη νομοθεσία.

5. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση της ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Η δημιουργία βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς της.

 

Άρθρο 10- Διάρθρωση Επιτροπής – Θέματα προσωπικού

Η Επιτροπή Προδιαγραφών υποστηρίζεται λειτουργικά από Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, ως εξής:

1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τμήμα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης

Διαχειρίζεται θέματα προσωπικού και οικονομικής λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών.

β) Τμήμα Προδιαγραφών και Ποιότητας:

(αα) ελέγχει και εισηγείται την έγκριση των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που καταρτίζονται εκάστοτε από τον φορέα του άρθρου 10.

(ββ) παρακολουθεί τις εξελίξεις ιατρική τεχνολογία και εισηγείται την εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών προς τον φορέα του άρθρου 10.

γ) Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών

Συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών υγείας και αναρτά σε ειδικό κατάλογο, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Προδιαγραφών, τις χαμηλότερες αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

2. Η Γραμματεία παρέχει:

Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής! Προδιαγραφών και των συνεδριάσεων της,

3. Στην Επιτροπή Προδιαγραφών συστήνονται 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 6 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης και τρεις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής.

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

Α. Κατηγορία ΠΕ

(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις 1.

(β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις 1.

(γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις 1.

Β. Κατηγορία ΤΕ

(α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις 2.

(β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1.

Γ. Κατηγορία ΔΕ

(α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις 3.

Δ. Κατηγορία ΥΕ

(α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 1.

Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών.

4. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:

Α. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης.

Β. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Γ. Διοίκησης – Διασφάλισης Ποιότητας.

Δ. Ιατρικής Επιστήμης.

Ε. Οδοντιατρικής.

Στ. Φαρμακευτικής.

Ζ. Νοσηλευτικής.

Θ. Διατροφολογίας / Τεχνολογίας Τροφίμων.

5. Η Επιτροπή Προδιαγραφών δύναται, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως προδιαγραφών, τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.

 

Άρθρο 11 Διενέργεια διαγωνισμών- Σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12, είναι αρμόδια για α) την επιλογή της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, δ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ε) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, στ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ζ) την αποπληρωμή του τιμήματος.

 

Άρθρο 12- Εκχώρηση αρμοδιότητας

1. Κατόπιν απόφασης της Σ.Ε.Π., σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές εκχωρούν σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην πράξη της εκχώρησης, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Η επιλογή του ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, ανοιχτού ή με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο οποίος υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και με κριτήριο την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή ανάλογα με το αντικείμενο των συμβάσεων.

3. Ο φορέας υποχρεωτικά καταρτίζει έκθεση με αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία, την οποία καταθέτει στην εξουσιοδοτούσα αναθέτουσα αρχή. Ως αμοιβή του φορέα ορίζεται ποσοστό από 5% έως 25% επί της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της μειοδοτικής του προσφοράς και του τελικού οικονομικού αποτελέσματος, βάσει των ως άνω απολογιστικών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ανακαθορισθεί ή να κλιμακωθεί το ποσοστό αμοιβής του φορέα, λαμβανομένων υπ’ όψη οικονομικών αποτελεσμάτων.

4. Η πράξη εκχώρησης υποχρεωτικά προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας που εκχωρείται, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.

 

Άρθρο 13- Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών

Η παράγραφος 12 του άρθρου 27 του Νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ Β 128) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που προκηρύσσεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, καθώς και σε όμοιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τεχνικών ή οικονομικών προσφορών, οικονομικές προσφορές ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως η λειτουργία του προβλεπόταν από το Νόμο. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) και το Ν. 3867/2010 συμπληρούμενο από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος, απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται ! με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από τη δημοσίευση του Ν. 3867/2010.

 

Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων του παρόντος νόμου άρχεται από 1.01.2012, πλην των άρθρων 8, 9 και 10, η ισχύς των οποίων άρχεται με την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου.

2. Μέχρι την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος οι υπηρετούντες στις δεκατέσσερις (14) καταργούμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, επιστρέφουν στις οργανικές τους  θέσεις, εφόσον υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση ή μετατίθενται ή μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. Οι λοιποί υπηρετούντες στις 10 θέσεις επιστημονικού προσωπικού παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Προδιαγραφών μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μετατάσσονται σε παρεμφερείς θέσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικών προσώπων, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις

Από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρείται η διάταξη του εδαφίου υπ’ αριθμ. δ) της περίπτωσης εε) του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης.

 

 

Κεφάλαιο 2ο

Σύσταση «Οργανισμού Παροχών Υγείας»

 

Άρθρο 16-Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την παροχή, τον έλεγχο και την κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον Ο.Π.Υ.. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την έκταση των παροχών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Ο.Π.Υ. καθώς και στα θέματα λειτουργίας και προσωπικού αυτού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στον Οργανισμό εντάσσονται, οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο ΟΠΑΔ και ο Οίκος Ναύτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να εντάσσονται στον Ο.Π.Υ. και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.

 

Άρθρο 17-Σκοπός – Υπαγόμενα Πρόσωπα

Σκοπός του Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη οικογενείας αυτών, των εντασσόμενων φορέων και κλάδων  υγείας, τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιατρών, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

γ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

δ. Η συνεργασία των Κέντρων Υγείας, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) του ΕΣΥ, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που μαζί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Ο.Π.Υ. και τους συμβεβλημένους ιατρούς του συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η οποία θα γίνεται με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του Ν. 3863/2010.

 

Άρθρο 18-Πόροι – Περιουσία

1. Πόροι του Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:

α. Ετήσια Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά: Τη συμμετοχή του δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, βάσει του άρθρου 35 του ν.2084/1992 και την κρατική συμμετοχή για τον ΟΓΑ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη.

Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. θεσπίζεται εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του δημοσίου αυξάνεται από 1-1-2012 κατά 0,70% και από 1-1-2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 1-1-2011 διαμορφώνεται στο 4%.

δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αξιών.

στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.

ζ. Δωρεές, Κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.

η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ο.Π.Υ., καθώς και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας.

2. Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας και του Οίκου Ναύτη, εξακολουθούν να συνεισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών. Οι εισφορές για  παροχές υγείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ εισπράττονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Υ..

3. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που συνεισπράττονται τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τα λειτουργικά έξοδα του Ο.Π.Υ. καλύπτονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ και βαρύνουν τους εν λόγω οργανισμούς.

 

Άρθρο 19-Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο.

β. Τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα υγείας, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος των ασφαλισμένων που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, ένας (1) εκπρόσωπος των εργοδοτών, που προτείνεται από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ με τον αναπληρωτή του και ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του. Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

γ. Τρεις (3) εκπροσώπους που προτείνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους και έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Ο.Π.Υ., όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. και ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του ανωτέρω προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου . Σε περίπτωση που το ανωτέρω, κατά περίπτωση, προσωπικό εκπροσωπείται από περισσότερες της μιας οργανώσεις, ο εκπρόσωπός του καθώς και ο αναπληρωτής αυτού επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

10. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

Άρθρο 20-Αρμοδιότητες Πρόεδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού.

β. Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, κανονιστικών πράξεων και κανονισμών.

γ. Έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού.

δ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

ε. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα μέτρα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.

στ. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως έναντι παντός και δύναται δε, με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση του Οργανισμού επί συγκεκριμένων υποθέσεων σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο του Οργανισμού ή σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

ζ. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε τρίτους τη μελέτη για αντιμετώπιση θεμάτων του Οργανισμού.

η. Υπογράφει κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. τις διάφορες συμβάσεις του Οργανισμού, καθώς και τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα.

θ. Αναθέτει τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων των οργανικών μονάδων του Οργανισμού ως προς την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

ι. Αναθέτει σε έναν εκ των μεταφερόμενων με την παρ. 1 του άρθρου 26 ! του παρόντος νόμου δικηγόρο, κύρια και αποκλειστικά τη νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως.

 

Άρθρο 21-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Υ. είναι οι εξής:

1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Εισηγείται προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ., καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων αυτού.

3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.

4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ο.Π.Υ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.

7. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Ο.Π.Υ. σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.

9. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του Ο.Π.Υ..

10. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. υποθέσεων των! εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται με απόφαση των αρμόδιων υπουργών να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ο.Π.Υ..

 

Άρθρο 22-Διοικητική Οργάνωση

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.) διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

1. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας

2. Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών

3. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εντάσσεται στον Ο.Π.Υ. υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισμού.

Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Πληροφορικής

δ. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

ε. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Η Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

β. Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας

γ. Διεύθυνση Φαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Β. 1.Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Υ. συγκροτούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην των υπηρεσιών νοσοκομειακής υποστήριξης αυτού, οι οποίες εντάσσονται στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες των λοιπών εντασσομένων φορέων και κλάδων υγείας που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος. 2. Η αρμοδιότητα της πιστοποίησης της αναπηρίας για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή εργατικού ατυχήματος παραμένει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διενεργείται δε από τους ιατρούς του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το άρθρο 6 του νόμου 3863/2010, όπου εντάσσονται και  οι λοιποί ιατροί του Ο.Π.Υ. με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. Η διάθεση των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας γίνεται κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Υ. 3. Οι περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ο.Π.Υ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες, κατανέμονται σε επτά διοικητικές περιφέρειες με όρια εκείνα των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και υπάγονται ή αναφέρονται στον κατά τόπο αρμόδιο Συντονιστή. 4. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού σε κάθε διοικητική περιφέρεια ορίζεται ένας (1) Συντονιστής, από τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων μονάδων, ο οποίος έχει ως έργο την εποπτεία, το συντονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Η έδρα του Συντονιστή είναι στη μεγαλύτερη περιφερειακή μονάδα των υπηρεσιών ευθύνης του, εντός των ορίων της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην έδρα του κάθε Συντονιστή λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του.

 

 

Άρθρο 23-Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων

Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Ο.Π.Υ. είναι οι εξής:

α. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ο συντονισμός της λειτουργίας του, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών τους μονάδων.

β. Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

γ. Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα στο χώρο της ευθύνης τους.

δ. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.

ε. Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.

στ. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τ! α υπερκείμενα όργανα.

ζ. Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκύκλιων οδηγιών.

 

Άρθρο 24-Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Ο.Π.Υ. και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό ! και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.

Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Την υλοποίηση των ετησίων προγραμμάτων προμηθειών για τις ανάγκες του Ο.Π.Υ. σε εξοπλισμό, έντυπα και υλικά.

Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.

γ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό. Την οργάνωση μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ο.Π.Υ. και των εντασσομένων φορέων και κλάδων σε αυτόν.

δ. Διεύθυνση Νομικών  Υποθέσεων

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη νομική κάλυψη του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών. Την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως. Τη νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών. Την παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και την παροχή σχετικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες.

ε. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών για τη σωστή ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του και τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τις παροχές υγείας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Παροχής Φροντίδας Υγείας και Φαρμακευτικής Περίθαλψης.

Τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση λειτουργίας των μονάδων υγείας του Ο.Π.Υ..

Το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την κατάρτιση συμβάσεων με παρόχους υγείας. Την τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης των δαπανών υγείας και της κατανομής του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών. Τη μελέτη, αξιολόγηση και τη μεταφορά της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας

Η Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Ο.Π.Υ. όσο και από τους εξωτερικούς προμηθευτές, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός.

γ. Διεύθυνση Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Η Διεύθυνση Φαρμακευτική Περίθαλψης είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη συνταγογράφηση και τις εν γένει παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους του Οργανισμού.

3. Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ εξακολουθεί και λειτουργεί με την υφιστάμενη οργανωτική δομή και τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 275/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Οι υπηρεσίες των εντασσομένων κλάδων των ΦΚΑ με αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούνται από τις οργανικές μονάδες του Ο.Π.Υ. καταργούνται από την έκδοση της σχετικής ανά διοικητική περιφέρεια ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Αντίστοιχα, υπηρεσίες που ασκούσαν αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας διατηρούνται σε ισχύ.

5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού Λειτουργίας του Ο.Π.Υ. οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών εξακολουθούν να ασκούνται από τις εντασσόμενες οργανικές μονάδες.

6. Ο Ο.Π.Υ. χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.

7. Η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ..

8. Τα θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. ρυθμίζονται νομοθετικά.

 

Άρθρο 25-Θέματα προσωπικού

1. Το πάσης φύσεως διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και δικηγόροι με έμμισθοι εντολή που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους εντασσόμενους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος, και της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α καθώς και αυτό που έχει αποσπασθεί, μετατεθεί, διατεθεί σε άλλες Υπηρεσίες μεταφέρεται στον Ο.Π.Υ. από την ημερομηνία ένταξης σε αυτόν κάθε υγειονομικής περιφέρειας βάσει απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενο ι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων διοικητικού, ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού για την εκάστοτε περιφέρεια, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Ο.Π.Υ., το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκάστοτε περιφέρεια για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς και οδοντιάτρους, συνεχίζονται κανονικά από τους φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάθεση αυτή, η δε σύμβαση συνάπτεται από τα αρμόδια όργανα του Ο.Π.Υ. και για λογαριασμό του.

2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., μεταφέρεται στον Ο.Π.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, μεταφέρονται σε αυτήν έως διακόσια (200) άτομα από το διοικητικό προσωπικό της περιφέρειας Αττικής, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 16 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.

4.. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

5. Οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των ως άνω εντασσομένων φορέων οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ. τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου σε θέσεις Προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ο.Π.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των Προϊσταμένων, οι Προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται Προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Υ. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη μισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον Ο.Π.Υ.. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον Ο.Π.Υ. θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.

7. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Υ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν εντός της περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.

8. Στο γραφείο του Προέδρου του Ο.Π.Υ. συστήνονται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών, πτυχιούχων Σχολών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Υ. χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι εν λόγω Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διαδικασία, με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 26-Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό

1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Ο.Π.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

2. Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 197/2008 (261 Α΄) πλην της παραγράφου 1 Β α του άρθρου 6 η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας».

2. Ο Ο.Π.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 27-Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

1. Συστήνεται στον Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για το διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό του Οργανισμού. Το Συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελείται από:

α. Τρεις (3) Προϊσταμένους Διεύθυνσης προερχόμενους από τους ήδη επιλεγέντες Προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας (1) εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.

3. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

4. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού του Οργανισμού.

6. Τα υπό στοιχείο (α) μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Οι αρμοδιότητες του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:

α. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξει ς.

β. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

Το προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.

8. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος νόμου στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, θα γίνει η σύσταση και η συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακού ή υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του Ν. 3839/2010.

 

Άρθρο 28-Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων

1. Συστήνεται στον Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον ΟΠΥ. Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται με βάση το Π.Δ. 166/2009.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελείται από:

α. Τρεις (3) ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του Ο.Π.Υ., με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσομένων φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.

4. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

5.Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Υ. με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού.

7.Τα υπό στοιχείο α’ μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Το Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού.

β. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.

γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.

9. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξής τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ .

10. Η σύσταση και η συγκρότηση του οριστικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Οργανισμού θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων.

 

Άρθρο 29-Λογιστική και οικονομική λειτουργία

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους Φορείς και Κλάδους Υγείας που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις τους κατά την ημερομηνία κατάργησής τους και περιέρχεται αυτοδίκαια στον Οργανισμό, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

3. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σύσταση νέου Οργανισμού πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του, δύναται να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με τη παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

4. Το Λογιστικό και Οικονομικό έτος του Οργανισμού κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

5. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον Προϋπολογισμό του ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο πρώτος Προϋπολογισμός θα καταρτιστεί από τις υπηρεσίες το υ Οργανισμού και θα υποβληθεί για έγκριση εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού θα εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των αντίστοιχων εντασσομένων Φορέων και Κλάδων.

6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των Φορέων και Κλάδων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.

7. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας καθώς και Κανονισμός Προμηθειών.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ. δύναται να ανατίθενται υπηρεσίες υγείας αυτού σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού.

10. Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., που περιγράφονται στα άρθρα 2 έως 3 του παρόντος νόμου, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

11.Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΔΔ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

12. α. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΟΠΥ αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεών του σε κινητές αξίες του άρθρου 4 του ν.3586/2007, όπως ισχύει, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.3586/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν.3863/2010, σε εξωτερικούς διαχειριστές.

β. Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μελών.

γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσής της για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα έξι έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον ΟΠΥ.

δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του ν.3586/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικών αποφάσεων, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΠΥ κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων ΦΚΑ, με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΚΑ, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.

ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των ανατεθέντων σε αυτούς έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄).

στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΟΠΥ, δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

 

Άρθρο 30-Λοιπές Διατάξεις

1. Ο Ο.Π.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, συνεχίζονται από τον Ο.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ.

3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Οργανισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

5. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος νόμου ή αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ο.Π.Υ.

6. Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσονται σταδιακά οι εντασσόμενοι φορείς στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζονται και τα ποσά που μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς για την υλοποίηση των σκοπών του Ο.Π.Υ. καθώς και η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών.

Άρθρο 31-Τελικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του νόμου 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ). Ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω ενιαίου κανονισμού εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από εξουσιοδοτημένα όργανα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

2.Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παροχών των εντασσόμενων στον Οργανισμό Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών εξακολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το είδος, η έκταση και το ύψος αυτών, η χρηματοδότησή τους, ο φορέας χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 32-Σύνθεση και Αρμοδιότητες ΣΥΣΠΥ

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.3863/2010 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής: «β’ τους Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και τους Προέδρους ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκου Ναύτη με αναπληρωτές τους, τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των παραπάνω φορέων,»

2. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του νόμου 3863/2010 συμπληρώνεται από της ισχύος του ως εξής: «την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, ΟΠΑΔ και Οίκου Ναύτη.»

3.Από την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΥ ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμμετέχει στη σύνθεσή του κατά το άρθρο 31 παρ. 2 του Νόμου 3863/2010 Συμβουλίου Συντονισμού.

 

Άρθρο 33-Ένταξη Νοσοκομείων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο ΕΣΥ

1.Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσονται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας, στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής.

Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Αγ. Παύλος».

Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ– ΕΤΑΜ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Πολυκλινική».

Το ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο».

2. Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υποδοχής). Το ιατρικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε αυτές, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής, το δε απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιοδήποτε λόγο, τότε το ως άνω προσωπικό καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό με το παρόν άρθρο στους φορείς υποδοχής και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.τ.λ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται με τα την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

3. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, μεταφέρεται με οργανική θέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Όλη η περιουσία (ακίνητη, κινητή, εξοπλισμός κλπ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται πριν από την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη, δύναται να περιέλθει κατά κυριότητα και κατά την ως άνω διαδικασία, μέρος ή το σύνολο της περιουσίας των εντασσομένων Υπηρεσιών, στους οικείους φορείς υποδοχής.

5. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κλπ), καθώς και με γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και παράγουν μέχρι τη λήξη τους δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις εντασσόμενες Υπηρεσίες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

#########