Αρχική Ειδήσεις - Νέα «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2012»

«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2012»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Tα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου,
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν  σημαντικά  κέρδη ύψους € 10,9 εκ. έναντι κερδών € 3,8 εκ.  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του σχεδιασμού για τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου,
  • Η μητρική Εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά κέρδη ύψους € 13 εκ,  καταγράφοντας αντίστοιχα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 17,9% (EBITDAmargin),
  • Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής Εταιρείας καταγράφουν κέρδη ύψους € 3,9 εκ.

 

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ εξαμήνου του 2012 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 127,8 εκ., έναντι € 128,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε € 72,7 εκ. έναντι € 75,5 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 188% και διαμορφώθηκαν σε € 10,9 εκ., έναντι κερδών € 3,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε € 13 εκ., καταγράφοντας περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 17,9% έναντι κερδών € 12,3 εκ. και περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 16,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ:Για το Α’ εξάμηνο του 2012, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιόρισε  τις  ζημίες προ φόρων στα € 5,5 εκ., έναντι ζημιών  € 13,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2011. Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  € 5,4 εκ. έναντι ζημιών  € 1,7 εκ. που είχαν προκύψει από την αποεπένδυση της συμμετοχής στην Τουρκία την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη  € 5,4 εκ. έναντι κερδών 4,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011.

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Ο Όμιλος το Α’ εξάμηνο  του 2012 περιόρισε τις  ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 5,6 εκ., έναντι  ζημιών € 11 εκ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους  € 3,9 εκ.,  έναντι ζημιών  € 1,7 εκ. την  αντίστοιχη περσινή  περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το Α’ εξάμηνο του 2012 σε κέρδη  €3,9 εκ. έναντι κερδών  €3,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

 

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 

«Στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με εμφανείς τις συνέπειες της συνεχιζόμενης ύφεσης, τόσο το ΥΓΕΙΑ σε επίπεδο μητρικής όσο και ο Όμιλος για το Α’ εξάμηνο του 2012, παρουσίασαν σημαντική ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο και αποδεικνύοντας την ορθότητα του στρατηγικού σχεδιασμού μας.

 

Στην απαιτητική αυτή συγκυρία ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, παρουσιάζει αντοχή και προσαρμοστικότητα, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, βελτιστοποιώντας την κοστολογική του δομή, σε συνδυασμό πάντα με τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενη τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών, προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με το νεοσυσταθέντα Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) παρέχοντας τη δυνατότητα σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών  για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις ευμετάβλητες οικονομικές εξελίξεις προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας και αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, έχοντας ως προτεραιότητά μας την συνεχή παροχή  κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πιστοποιημένα στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ πρότυπα, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας έργο με σεβασμό και ευαισθησία στους συνανθρώπους μας και στην κοινωνία που δοκιμάζεται.

 

Με την υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων, του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του Ομίλου, συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας  με στόχο την διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στη κάλυψη περιστατικών Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής.

 

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μέτοχός μας και μεγαλύτερος  επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου με την αντίστοιχη περίοδο του 2011:

Μητρική (Δημοσιευμένα)

 

 

€ εκατ.

1Η 2012

1Η 2011

Κύκλος Εργασιών

72,7

75,5

EBITDA

13,0

12,3

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

5,4

(1,7)

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

3,9

(1,7)

 

 

Μητρική
(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )

1Η 2012

1Η 2011

 Κέρδη  Προ φόρων

5,4

4,3

Καθαρά Κέρδη

3,9

3,6

                     

  

Όμιλος  (Δημοσιευμένα)

 

 

€ εκατ.

1Η 2012

1Η 2011

Κύκλος Εργασιών

127,8

128,2

EBITDA

10,9

3,8

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

(5,5)

(13,2)

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)

(5,6)

(11,0)

Όμιλος 

 

 

(Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα )

1Η 2012

1Η 2011

 Κέρδη (Ζημίες)  Προ φόρων

(5,5)

(12,9)

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)                        

(5,6)

(11,5)

 

(1) Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται, τα αποτελέσματα της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, έκτακτες φορολογικές εισφορές και λοιπά έκτακτα έξοδα.

 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου

στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.

«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2012»
Rate it