Αρχική Ειδήσεις - Νέα Συνέχιση αναπτυξιακής πορείας Ομίλου το 2012 με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και...

Συνέχιση αναπτυξιακής πορείας Ομίλου το 2012 με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας στο 1ο εξάμηνο της χρήσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 30,9% (128,5 εκ. ευρώ)
  • Σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 25,8 εκ. ευρώ
  • Κερδοφόρα προ φόρων αποτελέσματα τα οποία ανήλθαν σε 4,7 εκ. ευρώ
  • Ενίσχυση των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο εξάμηνο του 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το 2012 χαρακτηρίζεται από σημαντική ύφεση για την ελληνική οικονομία, ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και αυτά που αναμένεται να ληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και περιορισμό της ρευστότητας, με τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας να έχει επηρεαστεί καίρια από το δυσμενές αυτό περιβάλλον. Παρά τις επικρατούσες συνθήκες όμως, η Euromedica εντατικοποιώντας τις προσπάθειές της και κεφαλαιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και τις υποδομές της κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 128,5 εκ. ευρώ έναντι 98,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενισχυμένος κατά 30,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη σημαντικά ενισχυμένη πληρότητα των κλινικών και των κέντρων αποκατάστασης του Ομίλου, όσο και στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που σύναψε η εταιρεία με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 36,6 εκ. ευρώ έναντι 15,4 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε ποσοστό 28,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 15,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη βελτίωση του μίγματος υπηρεσιών υγείας με την προσφορά υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και στον περιορισμό του κόστους.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο την τρέχουσας χρήσης σε 25,8 εκ. ευρώ έναντι 0,3 εκ. ευρώ πέρυσι, τόσο λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών όσο και της σημαντικής μείωσης των εξόδων λειτουργίας διάθεσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 72,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς τα αποτελέσματα του 2011 είχαν επιβαρυνθεί από επενδυτικά αποτελέσματα τα οποία αφορούσαν απομειώσεις που δεν διενεργήθηκαν στο τρέχον εξάμηνο. Τέλος οι ζημιές σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιορίστηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 0,5 εκ. ευρώ έναντι 78,4 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών η έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει ευρύτερα την ελληνική αγορά είχε σημαντική επίπτωση και στα μεγέθη του Ομίλου. Ειδικότερα οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πληρωμές από τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς επηρέασαν και στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης τις συνολικές εισπράξεις της Euromedica. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της.

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της Euromedica αποτελεί η επέκταση της δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, το ολοκληρωμένο δίκτυο υγείας το οποίο διαθέτει ο Όμιλος σε συνδυασμό με την ευρεία γεωγραφική διασπορά, τη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει το υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ο άρτιος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς των μονάδων αποτελούν τα εχέγγυα για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Euromedica και την προσαρμογή της στις δύσκολες συνθήκες της εποχής.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2012 ο κύριος Θωμάς Λιακουνάκος δήλωσε: «Η Euromedica παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό της σχεδιασμό ενισχύοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό της πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες κινήσεις και επενδυτικές επαφές για την διεύρυνση της διεθνής της παρουσίας. Η διοίκηση του Ομίλου μελετά την επέκταση στις αγορές της Μέσης Ανατολής είτε μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας είτε μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των χωρών αυτών».

Συνέχιση αναπτυξιακής πορείας Ομίλου το 2012 με σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας στο 1ο εξάμηνο της χρήσης
Rate it